Verktøykasse

BTI|Farsund

Ansvarsgruppe

1. Begrepsavklaring

Ansvarsgruppe er en tverrfaglig og tverretatlig gruppe dannet med utgangspunkt i en brukers behov for koordinering av hjelpetjenester. Ved oppnevnelse av ansvarsgruppe vil det også bli valgt en koordinator for gruppa. Deltakere i gruppa samarbeider og samordner aktuelle tiltak innenfor de ulike ansvarsområdene innenfor den ressursrammen som er til disposisjon. Ansvarsgruppen bidrar i arbeidet med individuelle planer.

Ansvarsgrupper er ikke pålagt i lov eller forskrift, men Farsund kommune ønsker at ansvarsgruppen skal være vårt hovedverktøy i arbeidet for å samordne et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud. Ansvarsgruppe er et tiltak på nivå 2 i BTI-modellen.

2. Hensikten

Hensikt med å ha en ansvarsgruppe er å sikre tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester. Brukeren skal bli hørt, sett og møtt med respekt. Ansvarsgruppen skal ha et helhetlig fokus på ressursene og livssituasjonen til den det gjelder, og gruppa må arbeide for å fremme utvikling på de ulike livsområder.

3. Hvem kan få

Det kan gis tilbud om ansvarsgrupper i alle saker der det er flere hjelpeinstanser involvert utover PPT og skolehelsetjeneste.

4. Opprettelse av ansvarsgruppe

Ansatte har ansvar for å melde behov for samordning av tiltak til sin leder. Behovet for å opprette ansvarsgruppe avklares med leder.

Det må vurderes kritisk om bruker har behov for en ansvarsgruppe eller om andre samarbeidsmøter rundt brukeren kan være en tilfredsstillende ordning.

Bruker selv/pårørende til barn under 18 år/verge skal gi skriftlig samtykke til etablering av en ansvarsgruppe og at nødvendig informasjon og personopplysninger kan utveksles mellom samarbeidspartnere i gruppen. Eget skjema i BTI-portalen benyttes. *

Ved oppnevning av medlemmer til ansvarsgrupper bør det i tillegg til kjennskap til brukeren legges vekt på at representantene har kompetanse og fullmakter som tilsier at evt. mål og tilrådinger blir realistiske og gjennomførbare. Ansvarsgruppen bør ha færrest mulig medlemmer for å sikre en effektiv og god hjelp.

I forkant av første ansvarsgruppemøte avholdes et formøte for kommunens representanter, hvor retningslinjene gjennomgås og det avklares hvem som skal være koordinator for gruppen.

5. Koordinator (se rutine for koordinator)

  • Alle ansvarsgrupper skal ha en koordinator.
  • Koordinatoren bør ha god kjennskap til brukeren.
  • Koordinatoren bør ha kjennskap til kommunale tjenester som kan være relevante for brukeren.
  • Koordinator har ansvar for at det kalles inn til møte og å holde tråden i tiltakene.

6. Om møtene og hyppighet

  • Ansvarsgruppen møtes etter behov.
  • Ansvarsgruppen står fritt til å fordele og organisere arbeidsprosessen.
  • I forkant av møtene sendes det ut en innkalling.
  • Andre aktuelle fagpersoner/instanser som vanligvis ikke er medlem av gruppen kan innkalles til ansvarsgruppens møter ved behov.
  • Foresatte deltar på ansvarsgruppemøtene og er en forutsetting for gjennomføring av møtet om ikke annet er avtalt.
  • I etterkant av møtene sendes det ut et kortfattet referat der oppgaver, ansvar og tid for igangsetting/gjennomføring er tydelig definert.

Alle med ansvarsgrupper skal sikres minst en årlig gjennomgang og evaluering av tilbudene

7. Individuell plan

For personer med behov for individuell plan skal prosessen administreres og gjennomføres av koordinator i samarbeid med bruker. Ansvarsgruppen deltar aktivt i arbeidet med individuell plan.

8. Saker vedr. ansvarsgruppe som ikke tas i ansvarsgruppemøte

Alle saker skal løses på lavest mulig nivå. Når saken ikke kan løses i ansvarsgruppen løfter koordinator saken videre tjenestevei.

9. Oversikt over kommunens koordinatorer

Koordinerende enhet har ansvar for å holde en samlet oversikt for hele kommunen over hvem av innbyggerne som har koordinator (og ansvarsgruppe).

Koordinerende enhet gis beskjed/konfereres i de tilfellene der det opprettes ansvarsgruppe med behov for koordinator. I tillegg kommer representant fra koordinerende enhet til å kontakte hver enkelt enhet en gang i halvåret for å kvalitetsikre riktig oversikt, og revidere oversikten. Det er derfor viktig at dem enkelte enhetsleder har oversikt over behovet i egen enhet. Alle med oppnevnt koordinator blir dokumentert inn i journalsystemet i koordinerende enhet.

Koordinerende enhet kan kontaktes på 38382000/ 94521816 eller Omsorgsforvaltning@farsund.kommune.no

*Samtykkeskjema kan også finnes i IST-skole.