ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

En ansatt får en uro/bekymring. Det kan være egen oppmerksomhet, henvendelse fra foresatte eller andre.

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barn/unges helse, trivsel eller livssituasjon. Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjon om spørsmålene.

Hvordan: Observasjoner som ansatte gjør i møtet med barn/foresatte.

Hvem:

Alle medarbeidere

Hva:

Konkretiser – sett ord på bekymringen . Diskuter med kollega/pedagogisk leder/pedagogisk team/styrer

Hvordan: Bruk gjerne undringsnotatet

Hvem:

Alle

Hva:

Gjennomfør undringssamtale med barnet og/eller foresatte for å klargjøre bekymringen.

Frist for samtale med foresatte: innen 4 uker

Hvem:

Pedagogisk leder og/eller styrer

Hva:

Beslutning om saken skal avsluttes eller gå videre på enten individ- eller systemnivå. Hvis ja, gå videre til nivå 1.

Hvordan: Vurdere om det er en reel bekymring og gå videre til nivå 1/nivå 2

Hvem:

Pedagogisk leder og/eller styrer i samarbeid med foresatte

Grunn til bekymring?

Hva:

Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til  barneverntjenesten

Verktøy: Handlingsveileder compilo

Grunn til bekymring?

Hva:

Saken drøftes i ped.team/utvidet ped.team. Samtykke er innhentet på nivå 0 og foresatte inviteres til å delta. Problemstillingen avklares

Hvordan: Drøftelse i ped.team

Hvem:

Ped.team, pedagogisk leder, styrer og foresatte

Hva:

Planlegge tiltak. Dette kan være interne tiltak i barnehagen, tiltak i regi av helsestasjonen/familiesenteret, veiledning/råd fra PPT før henvisning og/eller tiltak på systemnivå

Hvordan: Drøftinger i ped.team

Hvem:

Ped.team, pedagogisk leder, styrer og foresatte

Grunn til bekymring?

Hva:

Iverksetting av planlagte tiltak. 

Hvordan: Tiltak gjennomføres i tråd med avtalene som er gjort i ped.team/utvidet ped.team

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten eller ansvarlige i støttetjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak på nivå 1; videreføring/justere/utvide? Vurdere behov for bistand fra andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester. Vurdere behov for tverrfaglig veiledning i TVIST.

Hvordan: Evaluering gjøres i ped.team

Hvem:

Ped.team, pedagogisk leder, styrer og foresatte

Grunn til bekymring?

Hva:

A) Avslutte ,
B) Fortsette på nivå 1 ,
C) Videre til nivå 2/3 – henvisning til
ekstern instans på individ eller systemnivå

Hvordan: Beslutningen fattes i ped.team sammen med foresatte. Ved bekymring som gir grunnlag for henvisning til barnevernet, skal dette gjøres uavhengig av om foreldrene samtykker eller ikke.

Hvem:

Leder av ped.team/styrer er ansvarlig for videre henvisning i samarbeid med foresatte   

Grunn til bekymring?

Hva:

Henvise til aktuell instans.

Hvordan: Henvisningen sendes rette instans i samarbeid og etter samtykke med foresatte

Dersom henvisningen må gjøres via fastlege/andre eksterne, pass på at barnehagens dokumentasjon oversendes (Tiltaksplan, TRAS, Alle med)

Hvem:

Pedagogisk leder og styrer

Grunn til bekymring?

Hva

Drøfte, evaluere og vurdere tiltak og utvikling

Hvordan: Tverrfaglig møte/samarbeidsmøte/ansvarsgruppemøte*. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder dersom annet ikke er avtalt.

*Vi har bestemt at det når det er 2 eller flere instanser involvert , skal det opprettes ansvarsgruppe – dersom foresatte samtykker.

Hvem:

Foresatte, representanter fra ulike tjenester og barnehagen

Grunn til bekymring?

Hva:

Igangsette avtalte tiltak

Hvem:

Den/de som har fått ansvar for igangsetting  av tiltak i det tverrfaglige møtet/samarbeidsmøtet/ansvars-gruppemøtet

Grunn til bekymring?

Hva

Tiltakene vurderes på nytt møte. Vurdere om saken skal avsluttes, om tiltakene skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan: Tverrfaglig møte/samarbeidsmøte/ansvarsgruppemøte. Har saken «stoppet opp», vurder om den bør tas opp i TVIST.

Hvem:

Foresatte, representanter fra de ulike tjenester og barnehagen

Grunn til bekymring?

Hva

Barnets utvikling vurderes, tiltakene evalueres.
A) Skal saken avsluttes på dette nivået?
B) Skal noen av de andre tjenestene avslutte sitt arbeid i saken/videreføres med samme samarbeidsinstanser?
C) Er det behov for systemtiltak?
D) Skal saken tilbake til nivå 1?
E) Skal saken henvises til andre/flere instanser?

Hvordan: Tverrfaglig møte/samarbeidsmøte/ansvarsgruppemøte. Koordinator er møteleder, dersom annet ikke er avtalt.

Hvem:

Foresatte, representanter fra de ulike tjenester og barnehagen

Grunn til bekymring?

Hva:

Barnet har et komplekst og langvarig hjelpebehov, flere instanser er involvert i saken.

Hvordan: Ansvarsgruppe og koordinator

Hvem:

Pedagogisk leder og styrer

Grunn til bekymring?

Hvordan

Møte med foresatte og ansatte fra aktuelle instanser. Drøfte og evaluere tiltak og utvikling.

Det skal være etablert ansvarsgruppe og oppnevnt koordinator i saken

Hvordan: Ansvarsgruppemøter

Hvem:

Foresatte, representanter fra ulike tjenester, barnehagen og koordinatoren

Grunn til bekymring?

Hva:

Individuell plan og ansvarsgruppe

Hvordan: Igangsette tiltak man har fått ansvar for og samarbeide med andre instanser for  oppfølging av tiltak

Hvem:

Foresatte, representanter fra ulike tjenester, barnehagen og koordinatoren

Grunn til bekymring?

Hva:

Tiltakene vurderes på nytt møte i ansvarsgruppen. Vurdere om saken skal avsluttes, om tiltakene skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan: Ansvarsgruppemøte. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder dersom annet ikke er avtalt.  Har saken «stoppet opp», vurder om den bør tas opp i TVIST.

Hvem:

Foresatte, aktuelle tjenester, barnehagen

Grunn til bekymring?

Hva:

Barnet/ungdommens utvikling vurderes, tiltakene evalueres.
1) Skal saken avsluttes på dette nivået/ skal noen av de andre tjenestene avslutte sitt arbeid i saken? Videreføres med samme samarbeidsinstanser?
2) Er det behov for systemtiltak?
3) Skal saken tilbake til nivå 2?

Hvordan: Ansvarsgruppemøte. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder dersom annet ikke er avtalt.

Hvem:

Elev, foresatte, representanter fra aktuelle tjenester

Grunn til bekymring?