ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

En ansatt får en uro/bekymring. Det kan være egen oppmerksomhet, henvendelse fra foresatte eller andre.

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barn/unge eller foreldrenes helse, trivsel eller livssituasjon. Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjon om spørsmålene.

Hvordan: Observasjoner som ansatte gjør i møtet med barn/foresatte evt. reaksjon på henvendelse fra andre.

 

 

Hvem:

Alle medarbeidere

 

 

Grunn til bekymring?

Hva:

Konkretiser – sett ord på bekymringen . Diskuter med barnet/ungdommen/foresatte i konsultasjonen dersom undringen/bekymringen oppstår der, eller diskuter anonymt med kollega på helsestasjonen/ledende helsesøster/i veiledning.

Hvordan: I samtale med eleven/foresatte eller anonymt med kollegaer internt på helsestasjonen/skolen

 

Hvem:

Alle

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomfør undringssamtale med barnet/eleven og/eller foresatte for å klargjøre bekymringen.

Hvordan: Få en felles forståelse av situasjonen, vurdere om det er en reel bekymring, avklare veien videre

Hvem:

Helsesøster/fagperson sammen med elev/foreldre

Hva:

Beslutning om saken skal gå videre på enten individ- eller systemnivå. Hvis nei, avsluttes saken. Hvis ja, gå videre til nivå 1. Innhent samtykke dersom andre skal delta. Vurdere behov for tverrfaglig veiledning i TVIST.

Hvordan: Vurdere om det er en reell bekymring og går videre til nivå 1/ nivå 2.

 

 

Hvem:

Eleven og/eller foresatte sammen med helsesøster

Grunn til bekymring?

Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til  barneverntjenesten, se egen handlingsveileder i Compilo.

Grunn til bekymring?

Hva:

Saken drøftes med barn/ungdom og/eller foreldre sammen med andre aktuelle, ev. i utvidet pedagogisk team (familiesenteret, skolelege, skolen, psykolog, førhenvisningssamtale PPT) Problemstillingen avklares.

Drøfting av grunnlagsinformasjon, skape felles virkelighetsforståelse, definer problemstilling. Hvem kan hjelpe? «Hva er viktig for deg?»,

Hvordan: Samtale med elev og/eller foresatte og evt. andre aktuelle

 

 

Hvem:

Helsesøster, elev/foresatte

Hva:

Planlegge videre tiltak.

Hvordan: Drøft videre tiltak. Kan være oppfølging av helsesøster, familiekonsulent, skolelege, psykolog, skole osv.

 

 

Hvem:

Helsesøster sammen med elev og/eller foresatte og andre aktuelle instanser (se under)

Hva:

Iverksetting av planlagt tiltak. Dette kan være tiltak fra helsestasjonen, familiesenteret, skolen, fysioterapeut, veiledning/råd fra PPT før henvisning.

Hvordan: Tiltak gjennomføres i tråd med avtalene som er gjort i møtet.

 

 

Hvem:

Ansvarlig for tiltak avklart i møte

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak på nivå 1 (interne tiltak), videreføring /justere/utvide interne tiltak, vurdere behov for bistand fra andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester. Vurdere behov for tverrfaglig veiledning i TVIST.

Hvordan: Evaluering gjøres sammen med eleven og/eller foresatte.

 

Hvem:

Ansvarlig for tiltak

Grunn til bekymring?

Hva:

1. Avslutte

2. Fortsette på nivå 1,

3. Videre til nivå 2/3( henvisning til ekstern instans), på individ eller systemnivå

Hvordan: Beslutningen fattes, sammen med foresatte/barnet/ungdommen. Samtykke innhentes.

Hvem:

Ansvarlig for tiltak i samarbeid med foreldre. Ved bekymring som gir grunnlag for henvisning til barnevernet, skal dette gjøres uavhengig av om foreldrene samtykker eller ikke.

Grunn til bekymring?

Hva

Henvise til aktuell instans.

Hvordan: Henvisningen sendes rette instans i samarbeid og etter samtykke med foresatte

 

Hvem:

Ansvarlig for tiltak

Grunn til bekymring?

Hva

Drøfte, evaluere og vurdere tiltak og utvikling

Hvordan: Tverrfaglig møte/samarbeidsmøte* ansvarsgruppemøte. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder, dersom annet ikke er avtalt.

 

 

Hvem:

Foresatte, elev, representanter fra de ulike tjenester,

Grunn til bekymring?

Hvordan

Igangsette avtalte tiltak

 

Hvem:

Den/de som har fått ansvar for igangsetting av tiltak i ansvarsgruppen/det tverrfaglige møtet*

Grunn til bekymring?

Hva

Tiltakene vurderes på nytt møte. Vurdere om tiltakene skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan:  Ansvarsgruppemøte. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder, dersom annet ikke er avtalt.  Har saken «stoppet opp», vurder om den bør tas opp i TVIST.

Hvem:

Foresatte, elev, representanter fra de ulike tjenester, foresatte, barnet/ungdommen

Grunn til bekymring?

Hva

Elevens utvikling vurderes, tiltakene evalueres.

1) Skal saken avsluttes på dette nivået/ skal noen av de andre tjenestene avslutte sitt arbeid i saken? Videreføres med samme samarbeidsinstanser?

2) Er det behov for systemtiltak?

3) skal saken tilbake til nivå 1? Skal saken henvises til andre/flere instanser?

Hvordan: Samarbeidsmøte/Ansvarsgruppemøte. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder, dersom annet ikke er avtalt.

 

Hvem:

Involverte instanser, foresatte, foresatte  i samarbeid med fastlegen

Grunn til bekymring?

Hvordan

Kontakt er opprettet med flere tjenester

 

Hvem:

Alle involverte

Grunn til bekymring?

Hva

Møte med ungdom og/eller foreldre og ansatte fra aktuelle instanser. Drøfte, evaluere og vurdere tiltak og utvikling

Hvordan: Ansvarsgruppemøte. Bruk evt. møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder, dersom annet ikke er avtalt.  Vurdere behov for individuell plan

 

 

Hvem:

Foresatte og/eller ungdom, representanter fra de ulike tjenester

Grunn til bekymring?

Hvordan

Igangsette avtalte tiltak

 

Hvem:

Den/de som har fått ansvar for igangsetting  av tiltak i ansvarsgruppen

Grunn til bekymring?

Hva

Tiltakene vurderes på nytt møte. Vurdere om tiltakene skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan:  Ansvarsgruppemøte. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder, dersom annet ikke er avtalt.  Har saken «stoppet opp», vurder om den bør tas opp i TVIST

 

 

Hvem:

Foresatte, elev, representanter fra de ulike tjenester, foresatte, barne/ungdommen

Grunn til bekymring?

Hvordan

Barnets/ungdommens utvikling vurderes, tiltakene evalueres.

1) Skal saken avsluttes på dette nivået/ skal noen av de andre tjenestene avslutte sitt arbeid i saken? Videreføres med samme samarbeidsinstanser?

2) Er det behov for systemtiltak?

3) Skal saken tilbake til nivå 2?

Hvordan: Ansvarsgruppen. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder, dersom annet ikke er avtalt.

 

Hvem:

Involverte instanser, foresatte og/el. ungdom

Grunn til bekymring?