Verktøykasse

BTI|Flekkefjord

Bekymringsmelding til barnevernet

Skjema for offentlig melder. Det sendes til barnevernstjenesten i den kommunen barnet eller barna bor.

Informasjon om deg som melder

Informasjon om arbeidsplassen din

Informasjon om barnet du er bekymret for

Dreier det seg om et ufødt barn?
Hvis du er bekymret for et ufødt barn, må du oppgi mors navn under opplysninger om foresatte.
Evt termindato føres inn.

Informasjon om barnets foresatte

Oppgi navn og telefonnummer til en eller begge av barnets foresatte.

Beskriv hva du har sett eller hørt som gjør at du er bekymret

  • Hva har skjedd?
  • Når skjedde det?
  • Hvor skjedde det?
  • Hvem var involvert?
  • Er det andre ting som gjør deg bekymret?

Skriv også hvor lenge du har vært bekymret – har bekymringen bygd seg opp over tid, eller er det konkrete hendelser som gjør at du er bekymret?

Beskriv kort hvilke tiltak og aktiviteter dere eventuelt har gjennomført for å hjelpe barnet og/eller familien internt i egen virksomhet:

Greit å vite før du sender bekymringsmelding

Bekymringsmelding for offentlige ansatte og fagpersoner med meldeplikt
Dette skjemaet er for ansatte som skal sende bekymringsmelding i kraft av sin stilling. Hvis du skal sende bekymringsmelding som privatperson gå til «bekymringsmelding for privatpersoner»

BTI-modellen er en veileder for hvordan ansatte skal gå frem i arbeidet med barn, unge eller familier man har en bekymring eller undring for.www.btilister.no

Handler bekymringen om særlige alvorlige forhold
Hvis bekymringen handler om særlig alvorlige forhold, som vold eller seksuelle overgrep, bør du kontakte barnevernet for å drøfte hvordan du skal gå fram. Ring barnevernet før du eventuelt informerer barnets foresatte om bekymringsmeldingen

Du har plikt til å melde fra
Alle offentlig ansatte og en rekke yrkesutøvere som arbeider i det private, har plikt til å melde fra til barnevernet i kommunen ved alvorlig bekymring.

Hvem har opplysningsplikt?
Opplysningsplikten gjelder for ansatte i alle offentlige instanser og tjenester. Den gjelder også dersom du jobber i en organisasjon eller privat virksomhet som utfører oppgaver for det offentlige. I tillegg har flere yrkesgrupper en tilsvarende opplysningsplikt. Det gjelder blant annet psykologer, sykepleiere, tannleger, jordmødre, fysioterapeuter, ansatte ved familievernkontorer og meklere i ekteskapssaker.

Plikten gjelder ved alvorlig bekymring
Opplysningsplikten inntrer først i de mer alvorlige tilfellene, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Du har et personlig ansvar for å melde fra
Opplysningsplikten innebærer at du har et personlig ansvar for å melde fra til barnevernet i kommunen. Dere kan ha rutiner på arbeidsplassen som sier at det er nærmeste leder eller andre som skal melde inn bekymringen. Du har likevel et personlig ansvar for at barnevernet får beskjed. Les mer om opplysningsplikten i barnevernloven og i saksbehandlingsrundskrivet punkt 4.1.

Er du i tvil om bekymringen din omfattes av opplysningsplikten?
Hvis du er usikker på om du bør sende bekymringsmelding, kan du ringe til barnevernet i kommunen og diskutere saken anonymt.

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.