Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Foreldrerådgivning, TIBIR

Foreldrerådgivning, TIBIR

Foreldrerådgivning er en av intervensjonene i TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko).

Målgruppen for intervensjonen er barn i selektert gruppe, dvs. barn som viser tegn til begynnende atferdsproblemer og/eller der foreldrene strever med oppdragelsen i dagliglivet.
Gjennom samtaler og veiledning av foreldre skal foreldrerådgivning  bidra til å forebygge og redusere problematferd og fremme prososial atferd hos barn i alderen 3−12 år. Intervensjonen skal være kortvarig, 3−6 møter per familie.
Helsestasjonen
Skolemiljøveileder