BTI Agder nettverkssamling 2-19 — fullført

-Status og informasjon BTI Agder ved/prosjektledere BTI Agder
-Folkehelse og levekår i Agder v/Folkehelsedirektør Vegard Nilsen
-UngData v/Børje Michaelsen, rådgiver statistikk og analyse Vest-Agder FK
-Evaluering av BTI Agder v/PwC

UngData og BTI

Utdrag fra Børjes presentasjon: KoRus mener at Ungdata først og fremst kan gi et grunnlag for å drøfte/evaluere om kommunen har god nok kompetanse på det utfordringsbildet som kommer frem i undersøkelsen. I evalueringsarbeidet må en se på om kommunene i BTI arbeidet har fulgt opp utfordringsbildet. Hva har en lagt til av tiltak, hva har en gjort kjent for kommunens innbyggere og ansatte, har det vært kompetanseheving, hva er lagt inn i handlingsveileder osv. KoRus refererer til at en i  BTI-undersøkelsen blant annet spør om de ansatte har kunnskap om levekårsutfordringer, om de har opplevd bekymring som dreier seg om levekårsutfordringer, og om de vet hvilke tjenester de skal ta kontakt med for å få veiledning om problematikken. KoRus sin erfaring er at denne kunnskapen er mangelfull i mange kommuner og at det er lite tiltak. Generelt vil KoRus anbefale at en ikke kun  tar utgangspunkt i de områdene kommunen skiller seg fra landsgjennomsnittet, men ser på alvorlighetsgrad og antall unge det berører. Det er selvfølgelig også viktig å bruke andre tilgjengelige data som elevundersøkelsen, folkehelseprofil, interne kartlegginger etc. i dette arbeidet.

Implementering

Anbefaling: Se Reidar Jacobsen under nasjonal BTI samling 2018 Bærekraftig implementering: Øving gjør mester.  Han vil også holde innlegg på nasjonal konferanse 5.-6. desember 2019, dag 2: Implementering – betydningen av felles verdier og medvirkning.

Samarbeid med eksterne aktører

På nasjonal konferanse 2017 viste Ester Marie Stornes Espeset Samhandlingsforløp på tvers av kommune og og spesialisthelsetjeneste i Helse Fonna-området som et eksempel på hvordan helseforetak kan bidra i BTI-arbeidet.

Gunhild Lislevand i Kristiansand gjør oppmerksom på Barn under radaren (se omtale om prosjektet side 6), et tiltak ved Sørlandet sykehus i samarbeid med barneverntjenesten for tidlig avdekking av omsorgssvikt og barnemishandling.

Aktuelle samlinger i nærmeste framtid

Løpende informasjon om BTI Agder

Innspill fra deltakerne

 

År: 2019
Påmelding: Til påmelding