Ressurser

Helhetlig oppfølging av barn og familier i Agder – Rett hjelp til rett tid

Kommunene skal sikre at alle barn og unge har gode oppvekstsvilkår!

Prosjektene fra folkehelseprogrammet i Agder videreføres i dette prosjektet, og inkluderer Bedre tverrfaglig innsats (BTI), Nye mønstre- trygg oppvekst i tillegg til prosjektet, Godt begynt.

  • Målet er å videreutvikle et helhetlig system for identifisering og oppfølging av barn, unge og deres familier med behov for ekstra hjelp og støtte.
  • Prosjektet vil systematisere aktiviteter i ordinære, universelle tjenester og pågående initiativ for å sikre kvalitet og kompetanseutvikling.
  • Basert på erfaringene fra arbeidet med BTI og Nye mønstre kan samhandlingsmetodikkene videreutvikles slik at disse kan tas i bruk for andre aldersgrupper og problemstillinger enn det hittil er gjort.
  • Erfaringene fra Nye mønstre-satsingen kan videreutvikle metodikk for spesialiserte koordinator-tjenester til enkeltpersoner og familier som strever på andre områder enn lavinntekt.
  • Godt Begynt kartleggingen skal fortsette slik at barn og unge med behov for ekstra hjelp lettere identifiseres og at tiltak settes inn på et tidlig tidspunkt.

I dette 3 årige prosjektet, Helhetlig oppfølging av risikoutsatte barn, unge og deres familier, er rådgiver Marianne Aarhoug Thorsen, prosjektmedarbeider sammen Elisabeth Nærestad, fra Arendal kommune og prosjektets leder Kathrine Bakke-Pederesen fra Kristiansand.

NB! Rapporter fra helsedirektoratet, utdanningsdirektoratet og barne-, ungdom- og familiedirektoratet viser at mange barn, unge og familier med behov for ekstra oppfølging, ikke får rett hjelp til rett tid. De peker på behovet for å styrke systematisk og samordnet arbeid med å identifisere og følge opp barn og familier med behov for ekstra oppfølging.

Les mer om prosjektet her, les nyheter og nyhetsbrevene, sjekk ut dagdager og workshops.