Beredskapshjem

Målet med flytting i beredskapshjem er å skjerme og beskytte barnet fra alvorlig skadelige situasjoner i hjemmet. Flytting i beredskapshjem kan enten skje ved samtykke eller ved at barneverntjenesten treffer et akuttvedtak uten samtykke. En beredskapsplassering skal kontinuerlig vurderes med formål om tilbakeføring til foreldre dersom det kan skapes tilfredsstillende omsorgsbetingelser i hjemmet.

Målet med flytting i beredskapshjem er å skjerme og beskytte barnet fra alvorlig skadelige situasjoner i hjemmet. Flytting i beredskapshjem kan enten skje ved samtykke eller ved at barneverntjenesten treffer et akuttvedtak uten samtykke. En beredskapsplassering skal kontinuerlig vurderes med formål om tilbakeføring til foreldre dersom det kan skapes tilfredsstillende omsorgsbetingelser i hjemmet.

Beredskapshjem er et hjem som kan ta imot barn og unge på kort varsel når en hastesituasjon oppstår. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barn og unge i en midlertidig periode, inntil en mer varig omsorgsløsning er funnet, eller til de flytter tilbake til foreldre.

Dette er en oppgave som stiller særlige krav til både fosterforeldrene og til familien som helhet. Et beredskapshjem må være beredt på å ta imot et barn i krise, når disse krisene måtte oppstå. Som beredskapshjem må man derfor kunne takle en større grad av uforutsigbarhet.

Det er også ønskelig at den forelderen har relevant kompetanse eller erfaring. Det kan være yrkesmessig erfaring med å jobbe med barn og unge, relevant utdanning, tidligere erfaring som fosterforelder eller annet som kan kompensere for dette kravet.

I et beredskapshjem er den ene voksne engasjert av Bufetat på fulltid, og inngår en oppdragsavtale med lønn og betingelser.

Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og ha gjennomført PRIDE-opplæring. I tillegg får man opplæring som er tilpasset for beredskapshjem.

Beredskapshjemmene følges tett opp av Bufetat. De har tett kontakt med egne konsulenter som gir opplæring og kontinuerlig veiledning.

 

Det er Lister barnevern som er ansvarlig for tiltak som beredskapshjem.

Kontaktinformasjon er 38 38 20 00

Lyngdal kommune – Lister Barnevern