Verktøykassen

BTI|Lyngdal

Oversikt hjelpeinstanser

1. Linjetjeneste. Kommunal tjenester

PPT (Pedagogisk)

http://listerppt.no/
Før henvisning til PPT skal skolen ha prøvd ut ulike tiltak internt. Førtilmeldingsfasen. Henvisning skjer i samarbeid med foresatte/eleven selv ved fylt 15 år.

Lister logopedtjeneste

http://listerppt.no/
Hver kommune har sitt henvisningsskjema. Ta kontakt med aktuell kommune.

Barneverntjenesten

http://www.farsund.kommune.no/organisasjon/helse-og-omsorg/lister-barnevern
Meldeskjema i BTI/verktøykassen

Fysioterapi/ergoterapi

Se den enkelte kommunes hjemmeside for informasjon/tjenestebeskrivelse. Helsestasjonen er for alle, og det er ikke nødvendig med formell henvisning. Dersom det er behov for bistand fra familiesenteret på helsestasjonen, kontakt helsestasjonen(telefon), ev. benytt skjemaet nedenfor.

Helsestasjon/familiesenter

Se den enkelte kommunes hjemmeside for informasjon/tjenestebeskrivelse. Mange av tjenestene her fordrer SØKNAD. Se tiltaksplakaten i den enkelte kommune for informasjon om ulike tiltak.

Familiekontoret i Vest-Agder

https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Farsund/
Ikke nødvendig med henvisning. Kan ta kontakt pr. telefon og gjøre avtale.

2. Linjetjeneste. Spesialisthelsetjenesten/Del av SSH-foretak ved henvisning til SSHF er hoveregelen at skolehelsetjenesten/helsestasjonen har hatt

A-BUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse. Psykologisk Tjeneste)

Hva: A-BUP gir spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske utfordringer, og deres pårørende. For mer info: http://www.abup.no/psykisk-helse/ Hvordan: En henvisning til A-BUP må sendes skriftlig fra fastlege, barnevernsleder eller psykolog. Foreldre som har foreldreansvar må samtykke til at henvisningen sendes (hvis du er under 16 år). Dersom barnevernet har overtatt omsorgen for barnet eller ungdommen samtykker de til henvisning til Abup. Det er svært viktig at skolens/bhagens informasjon/ dokumentasjon ifht observasjoner og tiltak blir lagt ved henvisningen. Se hjemmesiden: http://www.abup.no/om-abup/henvisning-til-abup/

HABU Habiliteringstjenesten for barn og unge

Hva: Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester til barn og unge i aldersgruppen 0-18 år som trenger habilitering. Seksjonen er en del av Barnesenteret ved Sørlandet sykehus HF. HABU har enheter i Kristiansand og Arendal Hvordan: Kommunale- og fylkeskommunale hjelpeinstanser, kompetansesentre, samt andre avdelinger innen spesialisthelsetjenesten kan henvise til HABU. Ønsker du å henvise barn/ungdom til HABU må eget henvisningsskjema benyttes og lege må alltid være med- eller hovedhenviser. Se hjemmesiden: http://www.habu.no/dt_listing.asp?gid=24&amid=58&g3=x&g1=x&

3. Linjetjeneste. Nasjonalt nivå

STAT PED For eksempel Huseby/ synsvansker, Bredtvedt/

Hva: Statped bistår kommunen med spesialpedagogiske tjenester innenfor seks ulike fagområder: ervervet hjerneskade, hørsel, syn, språk og tale, sammesatte lærevansker, kombinerte syn-og hørseltap og døvblindhet. De bistår både på indvidnivå og systemnivå. Hvordan: Henvisning skjer i samarbeid med PPT. Se hjemmesiden: http://www.statped.no/

HABU Habiliteringstjenesten for barn og unge

Hva: Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose I alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse. Frambu tilbyr veiledning, kurs og leire til familie, samt veiledning til støtte og hjelpeappara Hvordan: Søknad om tjenester hos Frambu forutsetter blant annet at andre hjelpeinstanser er involvert i et pågående arbeid vedr. et barn/elev. Se hjemmesiden: http://www.frambu.no/veiledning