Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Skolelos som tiltak i regi av barnevernet

Skolelos som tiltak i regi av barnevernet

Målet med tiltaket er å øke skolegjennomføringen, bedre skolesituasjonen og hindre frafall fra videregående opplæring blant ungdom som et barneverntiltak.

Skolelos gjennomføres ved individuell oppfølging og skal være brukerstyrt. Gjennom Skolelosen får ungdommen verktøy til selv å være med å bestemme og utvikle sine egne løsninger.

Skolelos er et nytt, kunnskapsbasert hjelpetiltak som skal øke skolegjennomføring blant ungdom med barnevernstiltak i hjemmet.

Skolelos er utviklet med utgangspunkt i tilskuddsordningen Los og oppfølgingsmodellen Supported employment (SE). Los-ordningen kjennetegnes av tett, individuell oppfølging.

Skolelos retter seg mot ungdom i alderen 12-18 år som mottar hjelp fra barneverntjenesten og har behov for støtte til å mestre skolehverdagen.

Ungdommen i sentrum

Skolelos innebærer tett en-til-en oppfølging, og medvirkning er sentralt. Tiltaket skal være brukerstyrt og frivillig, og ungdommens mål og ønsker er styrende. Gjennom Skolelos får de unge verktøy til selv å være med å bestemme og utvikle sine egne løsninger. Skolelosen skal gjennom veiledning tilrettelegge for at ungdommen setter egne mål og jobber for å nå disse.

Hvordan jobber en skolelos

Skolelosens primære oppgave er å tilrettelegge for en bedre skolesituasjon, og å hjelpe ungdommen til å ta ansvar for eget liv. Skolelosen jobber prosessbasert, og støtter ungdommen til å se valgmuligheter og konsekvenser av sine valg.

3 steg i modellen

Skolelos-modellen består av tre steg, hvor oppstart og avslutning av arbeidet er tydelig definert, mens steg tre åpner for individuelt tilpasset arbeid med hver enkelt ungdom:

Oppstart

Skolelos møter ungdommen på ungdommens arena. Samarbeid settes i gang.

Samarbeidet/Losloop

Skolelos og ungdom samarbeider i kontinuerlige forbedringssirkler, der de sammen utarbeider konkrete handlingsmål, og jobber for å nå disse. Handlingsmålene revideres kontinuerlig.

Veien videre

Evaluering: Basert på kvalitative og kvantitative kriterier, vurderer ungdom og Skolelos resultater og veien videre minst hver tredje måned.

Avslutning: Tiltaket avsluttes når ungdommen ønsker det, eller når målene med tiltaket er oppnådd. Skolelos og ungdom vurderer behov for videre hjelp og støtte framover.

  • Evaluering: Basert på kvalitative og kvantitative kriterier, vurderer ungdom og Skolelos resultater og veien videre minst hver tredje måned.
  • Avslutning: Tiltaket avsluttes når ungdommen ønsker det, eller når målene med tiltaket er oppnådd. Skolelos og ungdom vurderer behov for videre hjelp og støtte framover.

Kjerneprinsipper

Skolelosen jobber etter tre kjerneprinsipper:

  1. tett individuell oppfølging
  2. medvirkning og selvbestemmelse
  3. lære i ordinær aktivitet

Tiltaket tilbys av Lister barnevern

Kontaktinformasjon er 38 38 20 00

Lister barnevern – FARSUND KOMMUNE