SLT-koordinator

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak. I en kommune er det mange enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet.

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. SLT-koordinator deltar i kjernegrupper i skolen der blant annet foreldre, ungdom, skolehelsetjeneste, barnevern og politi også deltar.

SLT-koordinator jobber med elever med atferdsvansker, langvarige og sammensatte vansker, rus og kriminalitet.

 

Virksomhet for forebygging og mestring