Kvindesdal kommune Tiltaksoversikt Trivselsaktiviteter på ungdomsskolen

Trivselsaktiviteter på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene har sammen med trivselsledere ansvar for å organisere og drive trivselsaktiviteter for alle elever. Trivselsaktivitetene foregår i gymsalen i mat-friminuttet.

Tilbudet skal bedre samhold og bidra til tryggere skolemiljø gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Formålet er å forebygge mobbing og mistrivsel, og styrke fysisk og psykisk helse.

Kvinesdal ungdomsskole.