Kvindesdal kommune Tjenesteoversikt Lister PPT – Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Lister PPT – Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

PP-tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Hver kommune og fylkeskommune har en PP-tjeneste (pedagogisk-psykologisk tjeneste). PP-tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og gjøre sakkyndige vurderinger av barn og elevers særlige behov.

Lister PPT forsøker alltid å hjelpe barnet på et lavest mulig inngripende nivå, derfor har de bidratt til å opprette pedagogisk team på alle barnehager og skoler i regionen. De ønsker å være tett på, en støtte til vekst både for den enkelte, og for barnehagen eller skolen som organisasjon.

Kompetanse- og organisasjonsutvikling

PP-tjenesten hjelper barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, slik at de lykkes med å tilrettelegge for barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med særskilte behov i kortere eller lengre perioder.

PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever.

Kompetanse- og organisasjonsutvikling kan foregå i:

 • et tverrfaglig eller tverrsektorielt samarbeid
 • hele barnehager og skoler
 • en avdeling, et trinn, en gruppe eller klasse

PP-tjenestens arbeidsoppgaver kan for eksempel være å

 • bistå i utviklingsprosjekter på kommunalt og fylkeskommunalt nivå
 • bistå i tverrfaglige samarbeidsfora, for eksempel tverrfaglige team og tidlig innsatsteam
 • gi informasjon om andre aktuelle hjelpeinstanser
 • styrke barnehagens og skolens kompetanse til å oppdage vansker og sette inn tiltak tidligere
 • styrke barnehagen, skolen og foreldrenes kompetanse om faglige og sosiale tema, som bruk av digitale hjelpemidler, alternativ- og supplerende kommunikasjon eller psykososial utvikling
 • hjelpe skoler og barnehager med struktur og organisasjon, for eksempel individuelle opplæringsplaner, bruk av kartleggingsverktøy og spesialpedagogiske regler og rutiner

Sakkyndige vurderinger av særskilte behov

Mange kan på et eller annet tidspunkt i utdanningsløpet trenge ekstra hjelp og støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehageloven og opplæringsloven definerer ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. PP-tjenesten er kommunen eller fylkeskommunens sakkyndige instans, og vurderer behovet i hvert enkelt tilfelle. (Eksempler på særskilte behov kan handle om ulike funksjonsnedsettelser, utviklingsforstyrrelser, fagvansker, sosiale- og/eller emosjonelle vansker og også behov for ekstra hjelp og støtte knyttet til ufrivillig skolefravær/ skolevegring).

Elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning. Det er mulig å drøfte bekymringer med PP-tjenesten anonymt før en eventuell henvisning.

Det er vanligvis barnehagen eller skolen som sender henvisning til PP- tjenesten. Foreldrene eller eleven må samtykke i henvisningen, og barnet eller eleven skal bli hørt.

PP-tjenesten utarbeider sakkyndige vurderinger i saker som blant annet handler om

 • spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning
 • tidlig eller utsatt skolestart
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring
 • alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • inntak til et særskilt utdanningsprogram i videregående opplæring
 • unntak fra kravet til bestått i inntil to av fellesfagene for å få utstedt fag- og svennebrev
 • utvidet opplæringstid i videregående opplæring

Kontakinformasjon:
Epost: listerppt@farsund.kommune.no

Ønsker du å snakke med Lister PPT, kan de kontaktes via Farsund kommune sitt sentralbord (kl 09-15): 38 38 20 00
Etter avtale er det også mulig å treffe Lister PPT i Farsund, Flekkefjord, Lyngdal og Kvinesdal på følgende adresser:

Navbygget, Storgata 25, 4550 Farsund
Rådhuset, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord
Rådhuset, Prost Birkelandsgate 4, 4580 Lyngdal
Rådhuset, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal