Ansvarsgruppe

Ansvarsguppen er planlagte samarbeidsmøter der behov, ansvar og videre oppfølging er tema. 

Arbeid i ansvarsgruppe skal skal ivareta helhetlig og tverrfaglig arbeid i forhold til barnet/ungdommens behov og utvikling. 

Ansvarsgrupper er tverrfaglige samarbeidsmøter der flere instanser kan være involvert. For eksempel Lister barnevern, helsestasjon, koordinerende enhet, skole, barnehage, PPT, ABUP, HABU, statped, barn/ungdom og foresatte.

Ansvarsgruppen er et tilbud for personer med behov for langvarig hjelp og koordinerte tiltak.

Ansvarsgruppen har som formål å sikre effekt og progresjon av iverksatte hjelpe- eller omsorgstiltak. Ansvarsgruppe fungerer dermed som samhandlingsformen for å koordinere, sikre helhetlig og sammenhengende oppfølging rundt et barn og dets familie.

Møtene skal være planlagte og ha en møteleder og referent. Koordinator av ansvarsgruppen har en viktig rolle i å koordinere og lede ansvarsgruppen.