Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt Institusjonsplassering

Institusjonsplassering

Målet med flytting i institusjon kan være rusbehandling eller behandling for alvorlige atferdsvansker, eller fordi barnet trenger en annen omsorgsbase, og fosterhjem ikke anses som barnets beste.

Flytting i institusjon kan enten være fordi barnet trenger et mer robust omsorgstiltak enn ordinære og spesialiserte fosterhjem. Eller det kan være flytting fordi barnets atferd er av alvorlig negativ karakter grunnet rus, kriminalitet eller andre alvorlige atferdsutfordringer.

Fra barnet fyller 15 år er det part i egen sak, og må samtykke til institusjonsplassering, i tillegg til foreldre. Men i særskilte situasjoner kan barnet flyttes i institusjon uten samtykke fra noen av partene, etter vedtak fra Barnevern og helsenemnda.

Barneverninstitusjonene i Norge drives av det offentlige (Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og kommunene), ideelle organisasjoner og andre private aktører. Bufetat har etter barnevernloven ansvaret for etablering og drift av barneverninstitusjoner, og godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner. Oslo kommune har et tilsvarende ansvar innenfor sitt geografiske område.

Det finnes ulike årsaker til at noen barn og unge ikke kan bo hjemme. Årsaken kan være at barnet eller den unge har atferdsutfordringer, sliter med rus, har manglende omsorg hjemme eller har foreldre som av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta omsorgen i kortere eller lengre perioder.

Private og kommunale barneverninstitusjoner kan bare benyttes dersom institusjonen er godkjent av Bufetat. Bufetat kan når som helst føre kontroll med at vilkårene for godkjenning er tilstede for private og kommunale barneverninstitusjoner.

Tiltaket administreres av Lister barnevern etter særskilte vurderinger

Kontaktinformasjon er 38 38 20 00

Lister barnevern – FARSUND KOMMUNE