Flekkefjord kommune Tiltaksoversikt Psykolog – helsestasjon/familieteam

Psykolog – helsestasjon/familieteam

Psykologen på helsestsjon/famileteam kan bistå med vurdering, kartlegging og behandling av lettere til moderate psykiske helseplager. Ved alvorligere vansker blir pasienten henvist videre til rett instans. 

Psykologen gir tilbud om direkte hjelp til barnet/ungdommen.

Andre oppgaver kan være: 

  • Bidra til å styrke det psykiske helsetilbudet  gjennom samarbeid med andre kommunale etater. 
  • Bidra med tidlig intervensjon for å forebygge psykiske vansker og lidelser. 
  • Bidra med veiledning til annet helsepersonell som jobber med de samme vanskene.