Tverrfaglig arbeidsgruppe

Den tverrfaglige arbeidsgruppa har bidratt til å forme den forebyggende planen for barn og unge. Gruppa skal bidra til å kvalitetssikre og følge opp det forebyggende arbeidet for barn og unge og medlemmene skal sørge for at informasjon spres til ansatte i sine avdelinger. Gruppa ledes av en prosjektleder som har ansvar for den forebyggende planen, i tillegg til å være et bindeledd inn i styringsgruppen.

Gruppa består av:

Prosjektleder for det tverrfaglige og forebyggende arbeidet
Kommunepsykolog
Kommunelege
Rektor på barneskole
Styrer i barnehage
Inspektør på ungdomsskole
Leder for helsestasjon
Familiekonsulent
Fagleder kultur – Barn og unge
Skolemiljøveileder
Saksbehandler ved koordinerende enhet
Lister barnevern
PPT

Pedagogisk team

Pedagogisk team er tverrfaglige samarbeidsmøter hvor en drøfter ulike utfordringer. Dette kan være generelt eller i forhold til enkelt barn/ungdom dersom man har samtykke fra foresatte. Tilbudet gis ut fra behov på individnivå og generelt ved faste møtepunkter. De som deltar på møtene er blant annet barnehage, skole, PPT, foresatte og eventuelt helsestasjon.