ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

En ansatt får en uro/bekymring. Det kan være egen oppmerksomhet, henvendelse fra foresatte eller andre.

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barnet/foreldrenes helse, trivsel eller livssituasjon. Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjon om spørsmålene.

Hvordan: Observasjoner som ansatte gjør i møtet med barn/foresatte.

Hvem:

Alle medarbeidere

Grunn til bekymring?

Hva:

Konkretiser – sett ord på bekymringen . Diskuter med foreldre i konsultasjonen dersom undringen/bekymringen oppstår der, eller diskuter anonymt med kollega på helsestasjonen/ledende helsesøster/i veiledning.

Hvordan: i samtale med foreldre eller anonymt med kollegaer internt på helsestasjonen

Hvem:

Alle

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomfør undringssamtale med foresatte for å klargjøre bekymringen. Få en felles virkelighetsoppfatning.

Hvem:

Den ansatte sammen med foreldre

Hva:

Beslutning om saken skal gå videre på enten individ- eller systemnivå. Hvis nei, avsluttes saken (fortsetter med vanlig helsestasjonsprogram). Hvis ja, gå videre til nivå 1.

Hvordan: Vurdere om en skal gå videre til nivå 1/nivå2 eller avslutte.

Hvem:

Foresatte sammen med helsesøster

Grunn til bekymring?

Hva:

Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til barneverntjenesten, se egen handlingsveileder i Compilo.

Grunn til bekymring?

Hva:

Saken drøftes med foreldre sammen med andre aktuelle (familiesenteret, fysioterapeut (barn under 1 år), helsestasjonslege, førhenvisningssamtale PPT/ABUP, barnehagen)? Samtykke er innhentet på nivå 0. Problemstillingen avklares

Drøfting av grunnlagsinformasjon (skape felles virkelighetsforståelse), definer problemstilling. Hvem kan hjelpe? «Hva er viktig for deg?»

Hvordan: Samtale med foresatte. Samtykke innhentes hvis saken skal diskuteres med andre

Hvem:

Helsesøster sammen med foreldrene

Grunn til bekymring?

Hva:

Hva: Planlegge videre tiltak.

Hvordan: «Hva er viktig for deg?»,

Hvem:

Helsesøster sammen med foreldrene og evt. andre (familiesenter, fysioterapeut, helsestasjonslege, PPT/ABUP ved førhenvisningssamtaler, barnehage).

Hva:

Iverksetting av tiltak. Dette kan være tiltak  fra helsestasjonen (ekstrakonsultasjoner), familiesenteret, fysioterapeut, barnehage, veiledning/råd fra PPT før henvisning og/eller på systemnivå.

Hvordan: Tiltak gjennomføres i tråd med avtalene som er gjort i møtet.

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak på nivå 1 (interne tiltak), videreføring/justere/utvide interne tiltak, vurdere behov for bistand fra andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester (eks. barnehage). Vurdere behov for tverrfaglig veiledning i TVIST.

Hvordan: Evaluering gjøres sammen med foresatte.

Hvem:

Den ansvarlige for tiltak internt i tjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

1. Avslutte,
2. Fortsette på nivå1,
3. Videre til nivå 2/3( henvisning til ekstern instans eks. PPT, barnevern, psykisk helse, ABUP, fysioterapeut ved barn over 1 år)

Hvordan: Beslutningen fattes sammen med foresatte. Ved bekymring som gir grunnlag for henvisning til barnevernet, skal dette gjøres uavhengig av om foreldrene samtykker eller ikke.

Hvem:

Den ansvarlige for tiltak internt i tjenesten er ansvarlig for videre henvisning i samarbeid med foreldre. Ved bekymring til barnevernet skal enhetsleder helsestasjonen også signere.

Grunn til bekymring?

Hva:

Henvise til aktuell instans.

Hvordan: Henvisningen sendes rette instans i samarbeid og etter samtykke med foresatte

Dersom henvisningen må gjøres via fastlege, pass på at fastlegen får nødvendig dokumentasjon fra helsesøster/skolen/PPT/andre.

Hvem:

Helsesøster, samtykke fra foresatte

Grunn til bekymring?

Hva:

Møte med foreldre og ansatte fra aktuell instanser. Drøfte, evaluere og vurdere tiltak og utvikling

Hvordan: Samarbeidsmøte/ansvarsgruppemøte*. Bruk evt. møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder, dersom annet ikke er avtalt.

 

* Vi har bestemt at det når det er 2 eller flere instanser involvert skal det opprettes ansvarsgruppe, dersom foresatte samtykker.

Hvem:

Foresatte, representanter fra de ulike tjenester

Grunn til bekymring?

Hva:

Igangsette avtalte tiltak

Hvem:

Den/de som har fått ansvar for igangsetting  av tiltak i ansvarsgruppen/det tverrfaglige møtet*

Grunn til bekymring?

Hva:

Tiltakene vurderes på nytt møte. Vurdere om tiltakene skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan: Ansvarsgruppemøte. Bruk evt. møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder, dersom annet ikke er avtalt.  Har saken «stoppet opp», vurder om den bør tas opp i TVIST

Hvem:

Foresatte, elev, representanter fra de ulike tjenester, barnet/ungdommen

Grunn til bekymring?

Hva:

Barnets utvikling vurderes, tiltakene evalueres.
1) Skal saken avsluttes på dette nivået/ skal noen av de andre tjenestene avslutte sitt arbeid i saken? Videreføres med samme samarbeidsinstanser?
2) Er det behov for systemtiltak?
3) skal saken tilbake til nivå 1? Skal saken henvises til andre/flere instanser?

Hvordan: Ansvarsgruppen. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder, dersom annet ikke er avtalt.

Dersom henvisningen må gjøres via fastlege, pass på at fastlegen får nødvendig dokumentasjon fra helsesøster/skole/PPT/andre.

Hvem:

Involverte instanser, foresatte, foresatte  i samarbeid med fastlegen

Grunn til bekymring?

Hvordan

Kontakt er opprettet med flere tjenester

Hvem:

Alle involverte

Grunn til bekymring?

Hvordan

Hva: Møte med foreldre og ansatte fra aktuelle instanser. Drøfte, evaluere og vurdere tiltak og utvikling

Tverrfaglig møte/samarbeidsmøte/ansvarsgruppemøte*. Bruk evt. møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder, dersom annet ikke er avtalt. Vurdere behov for IP

*Vi har bestemt at det når det er 2 eller flere instanser involvert skal det opprettes ansvarsgruppe

Hvem:

Foresatte, representanter fra de ulike tjenester

Grunn til bekymring?

Hvordan

Igangsette avtalte tiltak

Hvem:

Den/de som har fått ansvar for igangsetting  av tiltak i ansvarsgruppen/det tverrfaglige møtet*

Grunn til bekymring?

Hva:

Tiltakene vurderes på nytt møte. Vurdere om tiltakene skal fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan: Ansvarsgruppemøte. Bruk evt. møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder, dersom annet ikke er avtalt.  Har saken «stoppet opp», vurder om den bør tas opp i TVIST

Hvem:

Foresatte, elev, representanter fra de ulike tjenester, barnet/ungdommen

Grunn til bekymring?

Hvordan

Barnets utvikling vurderes, tiltakene evalueres.
1) Skal saken avsluttes på dette nivået/ skal noen av de andre tjenestene avslutte sitt arbeid i saken? Videreføres med samme samarbeidsinstanser?
2) Er det behov for systemtiltak?
3) Skal saken tilbake til nivå 2?

Hvordan: Ansvarsgruppen. Bruk møtemal ved planlegging og gjennomføring av møtet. Koordinator er møteleder, dersom annet ikke er avtalt.

Hvem:

Involverte instanser, foresatte

Grunn til bekymring?