ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

Observasjoner, informasjon eller hendelser som leder til undring/bekymring omkring barn/unges utvikling. Sosialt/Samspill, fysisk/motorisk utvikling, helse, trivsel, foreldresamarbeid, livssituasjon, sosiale forhold. Skolen har også fokus på faglig utvikling

Hvem:

Alle

Hva:

Sette ord på bekymringen, undersøke via observasjon, samtaler og kartlegginger.

Drøft med kollega/leder.

Samtal også med barnet og barnets foresatte om din undring.

Hvem:

Alle – drøft med nærmeste leder

Hva:

Del bekymringen med kollega /nærmeste leder, foresatte, barnet/ungdommen selv. Beskriv det som observeres.

Husk å innhente tillatelse / samtykke til å drøfte saken med andre aktuelle instanser dersom det er aktuelt.

Ved usikkerhet kontakt hjelpetjeneste for råd og veiledning gjennom anonym drøfting.

Dokumenter med referat til arkiv (skole i sikker IST IOP modulen)

Hvem:

Skole: Kontaktlærer, rektor.

Barnehage: Pedleder, Styrer.

Hva:

Saken behandles av pedagogisk team. Her avklares om det skal settes i verk tjenesteinterne tiltak og / eller om andre tjenester skal trekkes inn. Dersom ja overgang til nivå 1 – tjenesteinterne tiltak. Husk å dokumentere i arkiv!

PS! Dette skal foreligge før saken behandles i pedagogisk team:

  • Utfylt samtykkeskjema
  • Konkretisering av undringen
  • Resultater av kartlegginger / observasjoner / undersøkelser eller liknende

Hvem:

Pedagogisk team, kontaktlærer/pedleder, rektor/styrer

Grunn til bekymring?

Hva:

Dersom undringen er behandlet uten at den gir grunn til bekymring avsluttes saken. Dokumenter i IST IOP

NB! Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til  barneverntjenesten.

Hvem:

Styrer/rektor

Grunn til bekymring?

Hva:

Definer problemet, hva handler det om, hvorfor oppfattes dette som et problem? Pedagogisk team innkaller foresatte eventuelt andre som har en rolle i saken til møte. Hva er viktig for barnet/foresatte? Utforme tiltak. Lag mål for tiltaket, spesifiser hvem som har ansvar og når tiltak skal evalueres. Dokumenter.

Hvem:

Pedagogisk team, rektor/styrer, foresatte, andre som har en rolle i saken, ansvarlig: kontaktlærer/pedleder

Grunn til bekymring?

Hva:

Utforme tiltak. Lag mål for tiltaket, spesifiser hvem som har ansvar og når tiltak skal evalueres. Dokumenter.

Hvem:

Pedagogisk team, rektor/styrer, foresatte, andre som har en rolle i saken. Ansvarlig kontaktlærer / pedleder

Grunn til bekymring?

Hva:

Iverksetting av tiltak, kan inkludere bruk av hjelpetjenestene.
Gjennomføres som beskrevet i tiltaksplanen

Hvem:

Ansvarlig for tiltak på skolen/ barnehagen. Kontaktlærer/ pedleder

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere tiltak basert på tiltaksplanen. Skal tiltak fortsette/slutte, utvides internt eller skal saken eskaleres?

Hvem:

PT i samarbeid med kontaktlærer, foresatte, andre

Grunn til bekymring?

Hva:

Pedagogisk team, foresatte, eventuelt andre involverte drøfter:
1) Avslutte interne tiltak
2) Fortsette interne tiltak
3) Henvise videre til nivå 2.

Hvem:

Fagansvarlig og/eller ledelse.

Grunn til bekymring?

Hva

Innhent samtykke fra foresatte og innkall ressursteam/ aktuelle hjelpetjeneste til møte. Evaluer allerede igangsatte tiltak og utforme nye tiltak. Lag tiltaksplan, mål for tiltaket, hva skal gjøres, hvem er ansvarlig, når skal tiltakene evalueres.

Hvem:

Pedagogisk team/ressursgruppe, hjelpetjenester som har en rolle i saken

Grunn til bekymring?

Hva

Evaluer allerede igangsatte tiltak og  utforme nye tiltak. Lag tiltaksplan, mål for tiltaket, hva skal gjøres, hvem er ansvarlig, når skal tiltakene evalueres.

Hvem:

Pedagogisk team/ressursgruppe, hjelpetjenester som har en rolle i saken

Grunn til bekymring?

Hva

Iverksetting av tiltakene i tiltaksplanen, interne tiltak og tiltak i regi av hjelpetjenestene

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten eller ansvarlige i hjelpetjenester

Grunn til bekymring?

Hva

Evaluere iverksatte tiltak vurdere/begrunn behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvem:

Pedagogisk team/ressursgruppe, hjelpetjenester som har en rolle i saken

Grunn til bekymring?

Hva

Pedagogisk team/ ressursgruppe drøfter:
1) Avslutte, fortsette eller utvide tiltak på nivå 2.

2) Eskalere saken til Nivå 3.

Hvem:

Beslutning fattes av styrer/rektor/i samarbeid med foresatte

Grunn til bekymring?

Hva

Samarbeide med foresatte om å opprette ansvarsgruppe. Ikke involvere flere enn de som trengs for å koordinere tilbudene til barnet/ungdommen. Utpeke koordinator, som regel  skolen / barnehagen, den som er tettest på barnet/ungdommen. Legge en plan for arbeidet. Avtale møtehyppighet. Sørg for at samtykke er gyldig og dokumentert.

Hvem:

Rektor/styrer, leder pedagogisk team

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluer allerede igangsatte tiltak og  utforme nye tiltak. Lag tiltaksplan, mål for tiltaket, hva skal gjøres, hvem er ansvarlig, når skal tiltakene evalueres.

Hvem:

Ansvarsgruppen

Grunn til bekymring?

Hva:

Iverksetting av tiltakene i tiltaksplanen, interne tiltak og tiltak i regi av hjelpetjenestene

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten eller ansvarlige i hjelpetjenester

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere iverksatte tiltak vurdere/begrunn behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvem:

Ansvarsgruppen, hjelpetjenester som har en rolle i saken

Grunn til bekymring?

Hva:

Ansvarsgruppen drøfter:
1) Avslutte,  fortsette eller utvide tiltak på nivå 2.

2) Skal det lages individuell plan

Hvem:

Beslutning fattes av styrer/rektor/i samarbeid med foresatte

Grunn til bekymring?