Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Hele familien Familiekoordinator – Nye Mønster, NAV

Familiekoordinator – Nye Mønster, NAV

Familiekoordinator gjennom “Nye Mønstre” i NAV er et tilbud til familier som lever i lavinntekt. Familiekoordinator tilbys for å følge opp familiemedlemmene og der familier selv definerer problemet og som ønsker hjelp knyttet til arbeid, bosituasjon, økonomi og lignende.

Familiekoordinator er et tilbud til familier som lever i lavinntekt. Familiekoordinator tilbys for å følge opp familiemedlemmene og der familier selv definerer problemet og som ønsker hjelp knyttet til arbeid, bosituasjon, økonomi og lignende.

  • Mål:

Kartlegge familier med lavinntekt og hjelpe den på individnivå og lage Familiens Plan sammen med den involverte familien.

Å bedre familiens livssituasjon og motvirke at barna har utfordringer med økonomi, arbeid eller bosituasjon når de blir voksne.

Å hjelpe familiene å finne løsninger på de utfordringene de har og koble på riktig instans som kan bistå.

  • Hensikt:

Bryte mønster for neste generasjon. Alle i familien skal bli sett og fulgt opp, – noen familier har behov for kortere, mens andre har behov for hjelp i en lengre periode.

  • Familiens Plan:

Familiekoordinator vil ta utgangspunkt i spørsmålet “Hva er viktig for dere nå?” Sammen utarbeider familie og familiekoordinator en plan for hvordan man skal jobbe sammen og hvordan målene skal nås.

Familiekoordinator tilbys til familier som har hatt lav inntekt over tid og som ønsker hjelp knyttet til arbeid, bosituasjon, økonomi og lignende. De koordinerer også alle som er involvert rundt barnet, feks helsestasjon, barnevern, skole, barnehage, fritid.

  • Kontakt Familiekoordinatorene i Nye Mønstre Lister:

Lise Mari Christoffersen: 417 69 708

Lise Løland Sneve: 949 89 437

Renate Egelid: 468 83 601

  • Sektorleder i NAV:

Solveig Vatne: 916 76 175