Tjenesteoversikt

A-E

ABUB poliklinikken, Lister

Har du behov for hjelp eller for å få tettere oppfølging? ABUB tilbyr utredning og behandling av barn og unge i alderen 0-17 år som har psykiske vansker og rett på behandling i spesialiserte tjenester. ABUB arbeider tverrfaglig og har tett samarbeid med skole, barnehage og kommune. ABUB har mulighet til å møte deg og din familie i deres lokaler i Farsund og Flekkefjord, de kan også komme hjem til deg eller møte deg på skolen. De vet at det for noen er lettere å snakke mens man tar en kjøretur, eller går en tur i skogen. Det er opp til deg.

Barnas Stasjon Lister, Blå Kors

Barnas Stasjon Lister er et lavterskeltilbud for småbarnsfamilier og gravide i en sårbar livssituasjon. De tilbyr støttende og styrkende aktiviteter for å styrke foreldrerollen og forsterke barnas oppvekstvilkår. Tilbudet er for barn 0-12 år som vokser opp i familier med mange samtidige utfordringer i sin hverdag.

Barnehager

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barneskoler

I Lyngdal kommune har vi 7 barneskoler lokalisert i sentrumsnære områder i sør til Konsmo og Byremo i nord, som alle skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

F-J

Familievernkontoret

Familievernkontoret Vest-Agder, avdeling Farsund, tilbyr rådgivning, veiledning, kurs og samtalegrupper. Tilbudet er gratis og renger ingen henvisning. Det kan være utfordrende å få familielivet til å fungere enten som familie eller som par. Du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale eller bestille time.

Forebyggende Politi

Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112. Sentralbordet er døgnåpent, ring 02800. Politiet jobber forebyggende med barn, unge og deres familier i Lyngdal kommune, i tett samarbeid med SLT koordinator., men også idretten, ungdomsklubber, menigheter og andre.

Habilitering

Virksomhet for Habilitering gir ulike tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, medfødte eller tidlig ervervede tilstander.

HABU – Habilitering for barn og unge

Habilitering for barn og unge. HABU gir tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne, eller der det foreligger en bekymringsfull utvikling som krever nærmere utredning.

Helsestasjonen og Skolehelsetjenesten

På helsestasjonene samarbeider helsesykepleiere, lege, jordmor, fysioterapeut og andre helsearbeidere om å gi et best mulig tilbud til foreldre og barn i alderen 0 til 5 år. Helsestasjonen jobber forebyggende. Fokus er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Det føres journal (helsekort) om barnets vekst og utvikling. Helsestasjonen kan også henvise til spesialisthelsetjenesten for …

K-O

Kommunens psykososiale kriseteam

Legetjenesten i Lyngdal

Fastlege og Legetjenesten er organisert under virksomheten Servicesenter Helse og velferd. Legetjenesten finner du på Konsmo i nord og Lyngdal i sør Konsmo legesenter: 38 28 15 00 Lyngdal legesenter: 38 34 04 40 Legevakt: 116 117

Lister Barnevern – Lyngdal kommune

Lister Barnevern Lyngdal kommune Barnevernsvakta Lister barnevern: 902 26 111 (døgnbemannet vakttelefon)  

Lyngdal Helsestasjon og Familieteam

Lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid for barn, unge og deres familie

NAV – Nye Mønstre

Nye Mønstre er et tilbud til familier som lever i lavinntekt. Familiekoordinator tilbys for å følge opp familiemedlemmene og der familier selv definerer problemet og som ønsker hjelp knyttet til arbeid, bosituasjon, økonomi og lignende.

NAV Lister – Lyngdal kommune

Lyngdal kommune – NAV  Kontakt: 55 55 33 33

P-T

Politiet

Farsund og Lyngdal politistasjon  

Servicesenter Helse og velferd – Lyngdal kommune

Servicesenter Helse og velferd – Lyngdal kommune

Statens barnehus – Kristiansand

Statens barnehus – Kristiansand

Tverretatlig konsultasjonsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep, Agder

Konsultasjonsteamene i Agder er et tilbud til tjenester og tiltak som arbeider med barn. Representanter for barnevern, barnehager, skoler, PPT, helsestasjon, fastleger, ABUP m. fl. kan drøfte sin bekymring for om barn kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep og få råd om hvordan håndtere saken videre. Persondata behandles anonymt. Bufetat har ansvar …

Tverretatlig utredningsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep, Agder

Utredningsteamet er et samarbeid mellom Bufetat, region sør, Agder barne- og familiesenter og Sørlandets sykehus, avdeling for barn og unges psykiske helse, ABUP, ved sykehuset i Arendal og Kristiansand og barne- og ungdomsavdelingen, BUA). Hensikten er å bistå barneverntjenesten i saker der det er mistanke om at barnet kan være utsatt for vold eller seksuelle …

U-Å

Ungdomsskoler

I Lyngdal kommune har vi 3 ungdomsskoler. Skolene har dyktige ansatte, sosiallærer og helsesykepleier som alle skal jobbe strukturert etter BTI-modellen i arbeidet med ungdom de er bekymret for.

Videregående skoler

I Lyngdal finnes det 2 videregående skoler.