Tjenesteoversikt

A-E

Abup

Abup er en del av Sørlandet sykehus HF og gir et spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker, og deres pårørende.

Abup “Drop in”

I forkant av BUTT (Barn og unges tverrfaglige team)  har ABUP «Drop-in»  tilbud i Lyngdal.

ABUP poliklinikken, Lister

Avdeling for barn og unges psykiske helse.

Alarmtelefonen Barn og unge

Alarmtelefonen er barnevernets døgnåpne svartjeneste hvor barn og unge som er utsatt for ulike former for omsorgssvikt, eller som har behov for bistand på grunn av egen risikoatferd skal kunne henvende seg. Voksne som er bekymret for barn kan også ta kontakt.

Avlastning

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Barnehager

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barneskoler

Skolene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Blå Kors – Barnas stasjon

Hos oss kan du få hjelp i foreldrerollen, støtte til hele familien eller barna alene. For å delta i våre tilbud må familien være registrert hos oss.

Etteradopsjon

Er du adoptert eller har du adoptert et barn?

F-J

Familiekoordinator – Nye Mønstre -NAV

Familiekoordinator er et tilbud til familier som lever i lavinntekt.

Familievernkontoret

Familievernkontoret Vest-Agder, avdeling Farsund, tilbyr rådgivning, veiledning, kurs og samtalegrupper. Tilbudet er gratis og renger ingen henvisning. Det kan være utfordrende å få familielivet til å fungere enten som familie eller som par. Du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale eller bestille time.

Forebygging og livsmestring

Virksomheten har hovedfokus på forebygging og tidlig innsats.

Foreldresupport

Foreldresupport er en gratis og anonym telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner med barn under 18 år, som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Frisklivsentralen – Friskliv Ung

Frisklivssentralen er en helsetjeneste, og de som jobber der er helsepersonell. Tilbudet er til for alle innbyggere, i alle aldre.

Habilitering

Virksomhet for Habilitering gir ulike tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, medfødte eller tidlig ervervede tilstander.

HABU – Habilitering for barn og unge

Habilitering for barn og unge. HABU gir tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne, eller der det foreligger en bekymringsfull utvikling som krever nærmere utredning.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen for ungdom er et gratis tilbud for ungdom mellom 14-24 år.

Helsestasjonen, 0-5 år

Helsestasjonen tilbyr helseundersøkelser til barn 0-5 år, helseopplysning og veiledning til foreldre.

Helsestasjonens Familieteam

Familieteamet i Lyngdal er et tverrfaglig lavterskeltilbud til familier med barn fra 0-18 år. Barnet er i fokus, og familieteamet bidrar som en «støttefunksjon» til det beste for barnet!

Helsetjenester og Barnekoordinator.

Tjenestekontoret har ansvar for vurdering og tildeling av tjenester til kommunens innbyggere. Kontoret skal være “en dør inn” til helse og velferd i hele kommunen.

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte

Vi hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende.

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten er en del av helsestasjonstjenesten. Jordmortjenesten er et gratis lavterskeltilbud til alle gravide i kommunen. Målet med tjenesten er å trygge den gravide og partneren gjennom svangerskapet, og forberede dere til foreldrerollen, fødsel og barseltid.

K-O

Kirkens Bymisjon – Ung rettshjelp

Gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år i hele Agder!

Kultur og fritid barn og unge

Virksomhet for kultur har ansvaret for kulturtilbudet i kommunen, som bibliotek, kulturskole, kino, kulturhus, frivilligsentral og fritidsklubb.

Kvås bofellesskap

Kvås bofellesskap er et døgnbemannet bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i aldersgruppen 15 til 20 år.

Legetjenesten i Lyngdal kommune

Legetjenesten er lokalisert på Konsmo i nord og Lyngdal i sør

Lister Barnevern

Med barnet i fokus – rett hjelp til rett tid.

Lister logopedtjeneste

Logopeden jobber med barn og unge i alderen 0-16 år og gir hjelp med språk og talevansker.

NOK Agder

Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep.

P-T

Politiet – forebyggende politi

Politiet jobber forebyggende med barn, unge og deres familier i Lyngdal kommune,

PPT – Pedagogisk – psykologisk tjeneste

PPT er en rådgivende tjeneste som skal hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Romskipet Fritidsklubb

Romskipet fritidsklubb har åpent på mandager og onsdager, og holder til i den nedlagte militærleiren i Romsleiren. På Romskipet er det ulike spill som biljard, tv-spill, brettspill med mer. Klubben har også egen skatehall, dansesal, frisørsalong og klubbkiosk. Ungdom fra 4. klasse til og med 19 år er velkommen til et rusfritt fritidstilbud på Romskipet! …

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er organisert under helsestasjonstjenesten. Skolehelsetjenesten er til stede på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten tilbyr råd og veiledning knyttet til fysisk og psykisk helse, seksualitet, samlivsbrudd hos foreldre, med mer.

SpiseMOT – Sykehuset i vestfold

Spisemot.no er et nettsted for unge mennesker med spiseforstyrrelser og deres familier.

Statens barnehus – Kristiansand

Barnehuset er et tverrfaglig kompetansehus for barn, ungdom og utviklingshemmede voksne hvor det er mistanke om eller som har vært utsatt for vold, overgrep eller vært vitne til vold i familien. Vårt område er Aust-Agder og Vest-Agder.

Tverretatlig konsultasjonsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep, Agder

Konsultasjonsteamene i Agder er et tilbud til tjenester og tiltak som arbeider med barn. Representanter for barnevern, barnehager, skoler, PPT, helsestasjon, fastleger, ABUP m. fl. kan drøfte sin bekymring for om barn kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep og få råd om hvordan håndtere saken videre. Persondata behandles anonymt. Bufetat har ansvar …

Tverretatlig utredningsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep, Agder

Utredningsteamet er et samarbeid mellom Bufetat, region sør, Agder barne- og familiesenter og Sørlandets sykehus, avdeling for barn og unges psykiske helse, ABUP, ved sykehuset i Arendal og Kristiansand og barne- og ungdomsavdelingen, BUA). Hensikten er å bistå barneverntjenesten i saker der det er mistanke om at barnet kan være utsatt for vold eller seksuelle …

U-Å

Ungdomsskoler

I Lyngdal kommune har vi 3 ungdomsskoler, pluss eget ungdomstrinn i Velkomstskolen.

Velkomstskolen 1.-10.trinn

Skolen gir et intensivt norskopplæringstilbud for minoritetsspråklige barn og unge i Lyngdal kommune. Det er et opplæringstilbud for elever som ikke behersker eller kan lite norsk, og for mange blir dette det første møtet med det norske skolesystemet.

Opplæringen følger læreplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Videregående skoler

I Lyngdal finnes det 3 videregående skoler.

Vold og overgrepslinjen

En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.