Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Tverretatlig konsultasjonsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep, Agder

Tverretatlig konsultasjonsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep, Agder

Konsultasjonsteamene i Agder er et tilbud til tjenester og tiltak som arbeider med barn. Representanter for barnevern, barnehager, skoler, PPT, helsestasjon, fastleger, ABUP m. fl. kan drøfte sin bekymring for om barn kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep og få råd om hvordan håndtere saken videre. Persondata behandles anonymt.

Bufetat har ansvar for å koordinere konsultasjonsteamet.

Bufetat , informasjon og kontaktinformasjon.