Ressurser

Ressurser

GRUNNLEGGENDE BTI-KOMPETANSE

Her finner du Lyngdal kommune sine nettressurser som er til hjelp i BTI-arbeidet. Du finner aktuelle linker og presentasjoner som nå er i vårt fokus.

Vi jobber hele tiden for å øke kompetansen knyttet til tidlig innsats, snakke med barn og samhandle bedre overfor barn, unge og deres familier.

ALLE ANSATTE SKAL: 

 • kjenne til de ulike nivåene i handlingsveilederen, nivå 0-3
 • vite hvordan du går fram i handlingsveilederen og hvordan følge dens systematiske rettesnor
 • kjenne til hvilke dokumenter og verktøy som ligger i verktøykassen
 • vite og ha kompetanse i hvordan du skal fange opp barn og unge du kjenner er uro og bekymring for
 • ha kunnskap om hvordan samtale godt med barn, unge og foresatte, – og etterspørre gode råd og tips fra dyktige kollegaer for å bli bedre på dette
 • kjenne til lovlovverket knyttet til taushetsplikt, opplysningsplikt og samtykke
 • ha relasjonskompetanse
 • ha kompetanse om hjernens utvikling
 • jobbe tillitsskapende

ALLE LEDERE SKAL:

 • ha kompetanse i å lede møter, med utgangspunkt  i verktøyet “Gode møter i Lister”

FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING I LISTER, – en videreføring av satsningen; Listerløftet:

 • Alle ansatte skal ha kunnskap om traumebasert omsorg (TBO). Hver arbeidsplass har kursede ledere og ressurspersoner som skal holde kunnskapen og “trykket” oppe. Hver arbeidsplass har egne kursede ressurspersoner og i Lister har vi superbrukere som driver årlig nyansattkurs 
 • Alle ansatte som jobber med barn og unge skal ha gjennomført: Digitalt grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg (TBO)

Grunnleggende BTI-kompetanse skal sees igjen i god utøvende praksis.

VERKTØY:

 • God kjennskap til verktøykassens innhold, fordi det legger et godt grunnlag for å fange opp, jobbe strukturert og kunnskapsbasert. Det gir oss en felles forståelse av hvordan vi jobber i vår kommune og  på tvers i Lister.