Ressurser

Ressurser i arbeid mot Vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt

Ressursene du finner her er de beste små-filmene, artikler, nettressurser og anbefalte bøker for å øke din kunnskap om vold, overgrep og omsorgssvikt

Viktige ressurser for å øke din kunnskap og handlekraft

  • Filmer:

Sinna Mann, – Tema Vold. nrk.no av Øyvind Aschjem. Varighet 19 min. Om Lille Boj som har en sinna pappa. Han er redd og lurer på om det er hans skyld.

Film fra Politiet. Du ser det ikke før du tror det. Varighet under 2 min.

 

  • Fagartikler:

Systematisk arbeid må til for å hjelpe barn utsatt for vold og overgrep. 2021, av Siri Søftestad, Anita Kverneland, Bess MS Thormodsæter. Utdanningsforskning.no

 

  • Nettressurser:

Alarmtelefonen for barn og unge – www.116111.no

Informasjon fra nhi.no  om seksuelle overgrep

 

  • Andre artikler:

Regjeringen.no: Konsekvenser av vold, Helsesektorens rolle, Vold i nære relasjoner, Arbeider med opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner

 

  • Bøker, til alle som jobber med barn og unge:

Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn. Av Siri Søftestad

Om boken: Mange overgrepsutsatte barn lever store deler av livet uten at andre får vite om misbruket. Kompetanse og handlekraft i alle sektorer er nødvendig for å lykkes i arbeidet med å se og hjelpe disse barna. Boka beskriver tverretatlig samarbeid gjennom mistanke, avdekking, beskyttelse og tilfriskning av overgrepsutsatte barn. Den tverretatlige tilnærmingen er forankret i kunnskap om seksuelle overgrep, traumeforståelse og med de særlige utfordringene knyttet til ordløshet og fornektelse.

«Jeg har sjelden lest noe så grundig og innsiktsfullt om dette tidligere! Det er viktig å få dette mellom bokpermer, og derfor bejubler jeg Søftestads innsats på dette området.»
Lena Benedicte Müller, Forebygging.no

 

Seksuelle overgrep mot barn. Av Siri Søftestad, Inger Lise Andersen.

Om boken: Er du opptatt av å beskytte barn mot seksuelle overgrep? Og av kunnskap om utsatte barns tilfrisknings- og utviklingsfremmende prosesser? Boka gir deg grunnleggende kunnskap om seksuelle overgrep mot barn. Den presenterer også en traumebevisst forståelse som fungerer gjennom mistanke, avdekking, beskyttelse og behandling. Eksemplene er fra skole, barnevern, politi og behandling.Forfatterne presenterer både teoretiske forståelser, nyere forskning og hvordan møte utsatte barn i praksis.

 

Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Av Anne Luise Kirkengen, Anne Brandtzæg Næss

Om boken: Boken handler om samspillet mellom de tre fenomenene kropp, erfaring og erfaringens betydning. Eller sagt på en annen måte, den handler om medisinens store dilemma: forholdet mellom den objektive, medisinske sannhet og pasientens subjektive erfaringer. Forfatterne opplever at klinisk praksis fortsatt ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette samspillet. De spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som har blitt syke av krenkelser.

 

Du ser det ikke før du tror det. Av Inga Marte Thorkildsen.

Om boken: Vold og overgrep mot barn skjer hele tiden, i alle kommuner i Norge. Dette er opphav til en rekke helseproblemer: fattigdom, rus, såkalte atferdsproblemer, selvmord og selvmordsforsøk. I denne boken dokumenteres omfanget. Hvorfor gjør vi ikke mer for å hindre vold og overgrep mot barn? Fordi vi ikke vil tro at det skjer. «Ikke han som er så grei og stiller sånn opp for idrettslaget!». Og når vi ikke tror det, ser vi det heller ikke. Dette er et konstruktivt kampskrift for barns rettigheter. Thorkildsen tar et sviende oppgjør med tabukulturen og diagnosesamfunnet. Vi må fjerne tabuene og få kunnskap inn i utdanningssystemene på alle nivå. Først når tror på det som faktisk skjer med mange barn i Norge i dag, kan vi hjelpe og sikre barna det gjelder og hindre nye tilfeller.