Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Tverretatlig utredningsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep, Agder

Tverretatlig utredningsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep, Agder

Utredningsteamet er et samarbeid mellom Bufetat, region sør, Agder barne- og familiesenter og Sørlandets sykehus, avdeling for barn og unges psykiske helse, ABUP, ved sykehuset i Arendal og Kristiansand og barne- og ungdomsavdelingen, BUA).

Hensikten er å bistå barneverntjenesten i saker der det er mistanke om at barnet kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep, i saker som er komplekse og vanskelige for barneverntjenesten å undersøke og vurdere.

Målet er å gjennomføre metodiske samtaler med barnet for å belyse og få frem barnets egne opplysninger og erfaringer knyttet til mistanken om vold eller overgrep. Utredningsteamet har også samtaler med barnets omsorgspersoner/foresatte for å innhente deres opplysninger og forståelse av mistanken. Utredningsteamet utreder ikke dersom det foreligger en politianmeldelse. Dersom det kommer frem opplysninger under utredningen som kvalifiserer for en anmeldelse, stoppes utredningen.

Utredningsteamet mottar også saker til utredning der politiet ikke har lykkes med å få frem informasjon som medfører at det kan startes etterforskning i saken, men der mistanke om vold eller overgrep fremdeles er tilstede.

Bufetat , informasjon og kontaktinformasjon