Skolelos – Lyngdal Familieteam

Skolelosen jobber i Familieteamet, tilknyttet Helsestasjonen. Skolelosens primære oppgave er å tilrettelegge for en bedre skolesituasjon, og å hjelpe ungdommen til å ta ansvar for eget liv og møter eleven på den arena.

Skolelosen jobber i Familieteamet, tilknyttet Helsestasjonen, og er en av Bufdirs satsning for å bedre skole-og opplæringssituasjonen for barn og unge.

Skolelos i Lyngdal er et pilotprosjekt og startet opp høsten 2022 under veiledning fra Bufdir. Tiltaket prøves nå ut  i Lyngdal kommune utenfor barnevernet, det vil si at det er ikke nødvendig med med barnevernstiltak i hjemmet i de sakene kommunenes skolelos jobber med tanke på den nye reformen, hvor man skal jobbe mer forebyggende og ikke minst mer lavterskel. En har sett at flere skolelos-saker ikke nødvendigvis er en barnevernssak.

  • Den primære oppgave er å tilrettelegge for en bedre skolesituasjon, og å hjelpe eleven til å ta ansvar for eget liv.
  • Skolelosen jobber prosessbasert, og støtter ungdommen til å se valgmuligheter og konsekvenser av sine valg.
  • Skolelos møter ungdommen på ungdommens arena. Samarbeid settes i gang.
  • Skolelos innebærer tett en-til-en oppfølging, og medvirkning er sentralt.
  • Tiltaket skal være brukerstyrt og frivillig, og ungdommens mål og ønsker er styrende.
  • Gjennom Skolelos får de unge verktøy til selv å være med å bestemme og utvikle sine egne løsninger.
  • Skolelosen skal gjennom veiledning tilrettelegge for at ungdommen setter egne mål og jobber for å nå disse.

Kontakt:

Man kan kontakte Skolelosen via henvendelsesskjema til familieteam som ligger på kommunenes hjemmeside, men også fås i papirutgave på Helsestasjonen.

  • Skolelosen tar kontakt med den aktuelle familien og har en kartleggingssamtale med de i første omgang.

Skolelos: Ingrid Maria Bjørneli Berentsen

Telefon: 47712506