Hjelpetilbud A-Å

Klikk på titlene under for å lese mer.

Sirdal kommune Hjelpetilbud A-Å

Ansvarsgruppe

Målet med opprettelse og deltakelse i en ansvarsgruppe er for å koordinere andre tiltak for barn og familien. Der ansvarsgruppen skal fungere som en samhandlingsform for å sikre helhet og sammenheng i tiltak.

Beredskapshjem

Målet med flytting i beredskapshjem er å skjerme og beskytte barnet fra alvorlig skadelige situasjoner i hjemmet. Flytting i beredskapshjem kan enten skje ved samtykke eller ved at barneverntjenesten treffer et akuttvedtak uten samtykke. En beredskapsplassering skal kontinuerlig vurderes med formål om tilbakeføring til foreldre dersom det kan skapes tilfredsstillende omsorgsbetingelser i hjemmet.

Besøkshjem

Målet med besøkshjem er å gi både foreldre og fosterforeldre mulighet for å øke omsorgskapasitet og overskudd i en krevende hverdag. Tiltakene kan både være av kortvarig og langvarig varighet, og ved langvarighet mer som et kompenserende tiltak, som vurderes nødvendig for å skape tilfredsstillende omsorgsbetingelser. For fosterforeldre kan et besøkshjem være svært viktig av hensyn til hvor krevende oppdrag noen ganger kan være.

COS – P

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine

Dagsenter psykisk helse og rus – lavterskeltilbud

Lavterskeltilbud til mennesker i krise, med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. Gjennomføres på dagsenteret “Møteplassen”.

Familieråd

I familieråd er det tanter, onkler, besteforeldre og andre voksne som barnet er knyttet til som engasjerer seg for å hjelpe barnet. Familieråd legger til rette for et konstruktivt samarbeid mellom barn, familie, privat nettverk og barnevern. Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets, situasjon. Et familieråd kan brukes i ulike type barnevernssaker og for barn i alle aldersgrupper

Flerfamiliegruppe

Lukket gruppe for barn og foreldre som har vært vitne til eller utsatt for vold i familien.

Foreldregruppe

For foreldre som har fått barn samme år. Et nettverksskapende tiltak, der alle som har født barn samme år inviteres til å danne foreldregruppe.  Helsestasjonen inviterer til første treff i jan/feb året etter fødsel. Man treffes i ettertid privat hos hverandre.

Foreldrekurs for biologiske foreldre

Gruppe for foreldre som har barn i fosterhjem.

Foreldreveiledning

Tilbud til alle foreldre med barn i alderen 0 – 5 år. Det gis veiledning i forhold til utfordringer i foreldrerollen for foreldre i barnehagen, etter behov.

Foreldreveiledning generelt hos Familievernkontoret

Tilbud til foreldre som trenger støtte for å ivareta rollen som foreldre.

Formiddagstreff på helsestasjonen

Treffsted for de som er hjemme med små barn.

Fosterhjem

Målet med en fosterhjemsplassering er å sikre barnet en forsvarlig omsorgssituasjon for kortere eller lengre varighet. En fosterhjemsplassering kan enten være med frivillig med samtykk fra foreldre dersom barnet er under 15 år, og med samtykke fra begge dersom barnet er over 15 år. Alle fosterhjemsplasseringer skal regnes som midlertidige , og barneverntjenesten skal være proaktive i forhold til å kontinuerlig vurdere om tiltaket er til barnets beste, og om tilbakeføring vil være en bedre løsning for barnet.

Fysioterapioppfølging

For alle barn i Sirdal kommune der det oppdages problemstillinger som bør utredes eller følges opp. Fysioterapeut følger opp barn som er henvist fra spesialisthelsetjenesten, lege eller helsestasjon.  Det utføres tester på bestilling fra PPT, ABUP, skole eller barnehage. Fysioterapi gis på Sirdalsheimen, i hjemmet, på skolen eller i barnehagen.

Hybeloppfølging

Målet er å sikre et godt botilbud med forsvarlig oppfølging av ungdommer som er ulike årsaker ikke kan bo i opprinnelig hjem. Ungdommene får tett miljøarbeider oppfølging knyttet til skole / dagtilbud, tilsyn, rutiner og andre behov.

Individuelle samtaler med helsesykepleier “Barn som pårørende”

Barn som pårørende der foresatte, søsken eller nær familie har en psykisk/fysisk sykdom , eller er i en krisesituasjon. Tilbys ved behov.

Institusjonsplassering

Målet med flytting i institusjon kan være rusbehandling eller behandling for alvorlige atferdsvansker, eller fordi barnet trenger en annen omsorgsbase, og fosterhjem ikke anses som barnets beste.

Jentegrupper & guttegrupper

Helsefremmende grupper  for ungdomsskoleelever, med løsningsorientert jobbing i forhold til tema  som mobbing, kropp o.l Helsesykepleier og sosiallærer deltar. Metode:  Mia Børjesson – Tjeisnakk. Gjennomføres på skolen, i skoletiden.  Startes opp ved behov. Omfang:  6-8 samlinger à 1 time

Krisegruppa

Åpen dropin gruppe for dem som trenger noen å snakke med etter ett samlivsbrudd.

Kurs “Tankevirus”

Et mestringskurs som går på hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene våre. Tilbud til alle over 16 år. Arrangeres 2 ganger pr. år, i regi av psykisk helse.

Kvinnegruppa

Lukket gruppe for kvinner som lever eller har levd med vold i parforholdet.

Mekling

Målet med mekling er å hjelpe foreldre foreldrene med å lage best mulig ordninger for barna og å komme fram til en foreldresamarbeidsavtale.

Miljøterapeut i hjemmet for veiledning

Miljøterapeutisk veiledning er et intensivt tiltak som har til hensikt å endre uhensiktsmessige omsorgsbetingelser for barn og unge. Alvorlighet og barnets alder er elementer som har betydning for intensitet og varighet. Målet er å skape varige positive endringer i barnets omsorgsmiljø.

Minibuffer: Parkurs, enkeltpar

Samlivskurs for enkeltpar som opplever at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg og ønsker å bryte mønsteret.

MST (Multi systemisk terapi)

Venner med uheldig innflytelse.
Målet med behandlingen er at ungdommen og familien skal fungere godt – og uten alvorlige utfordringer.

NBO – New born observation

Et tilbud i helsestasjonstjenesten. Hjelp til foreldre med å forstå barnet sitt, støtte opp om en positiv relasjon mellom foreldre og barn og skape god allianse mellom foreldre og helsearbeider. NBO brukes i konsultasjoner til spedbarn mellom 0-3 mndr.

Nye mønstre

Nye mønstre er et tiltak i NAV Lister for barnefamilier med vedvarende lavinntekt. Familiekoordinator organiserer innsatsen rundt hele familien, og skal se hele familiens behov under ett. Les mer på Kristiansand kommune sine sider. Kontaktinformasjon: Lise Mari Christoffersen: 417 69 708, Lise Løland Sneve: 949 89 437 Ansvar for tiltaket er: NAV Lister

Oppfølging av gravide med en rusmiddelavhengighet

Et samarbeid med ressursgruppe i helse om et tilbud som gis ved behov til gravide med en rusmiddelavhengighet.

Parterapi

Parterapi er et tilbud til par som ønsker hjelp til å forebygge problemer, gjenopprette eller forbedre parforholdet. Par med hjemmeboende barn prioriteres.

Passport

Program som er en videreføring av Zippys venner. Gjennomføres for 5.klasse, med 17 økter i løpet av et skoleår.

PCIT (Foreldre – barn interaksjon terapi)

Målet med tiltaket er å varig endre negative samspillsmønstre mellom foreldre og små barn for å hindre eskalering av atferdsvansker.

PMTO behandling

PMTO er et behandlingstilbud for foreldre med barn i alderen 3 til 12 år som har eller står i fare for å utvikle alvorlige atferdsproblemer. Formålet er «å trene foreldre i sentrale foreldreferdigheter som kan forebygge, redusere eller stoppe atferdsproblemer hos barn og unge». Målet med PMTO behandlingen er å endre samspillsmønstre i familien og redusere barnets atferdsvansker.

Psykologisk førstehjelp

Et strukturelt og nytt verktøy, som skal kunne gjøre barn og unge i stand til å klare å ta vare på egen psykisk helse. Tilbud til alle barn og unge, på skolen eller helsestasjonen, ved behov.

PYC – Parenting young children

PYC er et foreldreveiledningsprogram som egner seg til veiledning av foreldre med behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning og støtte, for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn. Programmet har som mål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse. Fordi programmet er konkret egner det seg for foreldre som strever med betydningen i norsk språk, hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller som har generelle lærevansker

Ruskontroll

Målet med kontrolltiltak er å kontrollere at barn ikke utsettes for overgrep eller mishandling. Tiltak som urinprøver og meldeplikt er å anse som særlig inngripende og bør derfor kun benyttes i unntakstilfeller, og bare i situasjoner der det ikke er tvil om at barnets omsorgssituasjon kan ivaretas på en forsvarlig måte.

Råd og veiledning til unge mennesker som skal ha barn og ikke bor sammen.

Hjelp til å forebygge konflikter og få til et godt foreldresamarbeid.