Tjenesteoversikt

A-E

ABUP

Avdeling for barn og unges psykiske helse.

Barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnevernet

Alle barn har rett på en trygg og god oppvekst. Omsorg for barn er i første rekke foreldrenes ansvar, og barn skal bo hjemme så sant det er mulig.

Blå kors – barnas stasjon

Hos oss kan du få hjelp i foreldrerollen, støtte til hele familien eller barna alene. For å delta i våre tilbud må familien være registrert hos oss.

BUA Sirdal

BUA Sirdal har som formål å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktivitet for barn og unge, uavhengig av sosial og økonomisk status

Ergoterapi

Ergoterapeuten jobber for å fremme hverdagsmestring gjennom aktivitet, deltakelse og selvstendighet.

Etteradopsjon

Er du adoptert eller har du adoptert et barn?  Bufetat tilbyr råd og veiledning til adopterte og familiene etter adopsjon via en telefontjeneste. Tjenesten betjenes av erfarne rådgivere i Bufetat region øst. Disse rådgiverne har taushetsplikt.

F-J

Fagteam/koordinerende enhet

Fagteamet: En tverrfaglig sammensatt gruppe innen velferd som mottar, og behandler, søknader etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Familievernkontoret

Det kan være utfordrende å få familielivet til å fungere enten som familie eller som par.

Flyktningtjenesten/flyktningkoordinator

Flyktningekoordinator i Sirdal hjelper og veileder flyktninger / asylsøkere, både barn og voksne.

Fysioterapi

Fysioterapeut tilbyr behandling, veiledning og trening av barn

Grunnskole

Sirdal kommune har to kommunale grunnskoler, Tonstad skule og Sinnes skule.  Begge skolene har alle grunnskoletrinn fra første til og med tiende trinn.  Opplæringsspråket for begge skolene er nynorsk.

Habilitering og mestringstjenesten

Tjenesten er inndelt i habiliteringstjenesten/bo- og avlastning, mestringstjenesten/psykisk helse og rus og fagteam/koordinerende enhet.

HABU

Habilitering for barn og unge.

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen tilbyr regelmessige konsultasjoner til barn, helseopplysning og veiledning til foreldre.

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukt

Vi hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende.

K-O

Legetjenesten

Beskrivelse kommer

Lister barnevern

Med barnet i fokus – rett hjelp til rett tid.

Lister logopedtjeneste

Logopeden jobber med barn og unge i alderen 0-16 år og gir hjelp med språk og talevansker.

NAV

NAV bidrar til sosial og økonomisk trygghet, og fremmer overgang til arbeid og aktivitet.

NOK Agder

Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep.

Oppvekstombudet i Agder

Oppvekstombudet skal bidra til at barn og unge i Agder skal få oppleve en trygg, inkluderende og meningsfull oppvekst i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og i sin fritid.

P-T

PPT. Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT er en rådgivende tjeneste som skal hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særlige behov.

Psykisk helse

Beskrivelse kommer

Psykologtjeneste

Beskrivelse kommer

SFO

Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig, kommunalt tilbud for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen. Barn med spesielle behov har plass frem til 7.trinn.

Skolehelsetjenesten 5-20 år

Skolehelsetjenesten tilbyr helseundersøkelser, gjennomfører det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet, har oppfølging og samtaler, samt undervisning og veiledning i grupper og klasser.

SLT

SLT står for “Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak”.

Statens barnehus Kristiansand

Barnehuset er et tverrfaglig kompetansehus for barn, ungdom og utviklingshemmede voksne hvor det er mistanke om eller som har vært utsatt for vold, overgrep eller vært vitne til vold i familien. Vårt område er Aust-Agder og Vest-Agder.

Stine Sofie senteret

Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge.

Svangerskapsomsorg

Jordmor gjennomfører svangerskapskontroller med utgangspunkt i anbefalt basisprogram, går på hjemmebesøk til de nyfødte og er tilgjengelig på formiddagstreff og telefon

U-Å

Vold og overgrepslinjen

En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.