Ressurser

bilde hentet fra www.forebygging.no

Her vil vi samle en del nettressurser som du kan bruke som hjelp i arbeidet med barn, unge og familier.  Sidene vil være under kontinuerlig utvikling, og nye ressurser blir lagt inn etter hvert.

Grunnleggende BTI-kompetanse

BTI er en samhandlingsmodell  Sirdal kommune og resten av Lister bruker i møte med barn og unge som vekker undring/uro.  Ved å arbeide etter modellen, ønsker vi å sikre lik praksis, godt samarbeid og unngå at de familiene det gjelder opplever seg som “kasteballer” mellom ulike tjenester i kommunen.

Hvis ansatte i Sirdal kommune får en undring/uromelding knyttet til barn og unge, skal de som hovedregel følge handlingsveilederen for BTI.  Det er viktig å presisere at vi ønsker at ansatte ser og handler så tidlig som mulig, alltid med tanke på barnets beste.  Det er grunnleggende viktig at barn og unge selv og foresatte blir involvert tidlig.  Unntaket fra dette er ved mistanke om vold og overgrep.  Da skal melding til barnevernet sendes med en gang.

Alle ansatte skal:

 • kjenne til de ulike nivåene i handlingsveilederen
 • kjenne til hvordan en går fram i BTI
 • kjenne til hvilke dokumenter og rutiner som ligger i verktøykassen
 • utvikle kompetanse til å fange opp, og samtale med barn, unge og foresatte som strever
 • kjenne til lovverket knyttet til taushetsplikt, opplysningsplikt og samtykke
 • ha grunnleggende kunnskap om hjernens utvikling
 • utvikle god relasjonskompetanse
 • utvikle kompetanse i bruk av stafettloggen, for å sikre tidlig involvering/medvirkning

Ledere skal ha kompetanse i å lede møter, med utgangspunkt i verktøyet “Gode møter i Lister”

Digitalt grunnkurs

Ansatte i helsestasjon, barnehage og skole har gjennomgått Digitalt grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg.
Det anbefales at kurset jevnlig repeteres.

Slik går du frem:

 • Åpne lenke til kurset
 • Du oppretter en ny bruker
 • Du lager et passord.
 • Med dette passordet har du tilgang til kurset i 2 år og du kan gå ut og inn av det slik det passer deg
 • Kurset tar ca3-4 timer å gjennomføre
 • Ulike temaer i kurset er flott å ta frem på personalmøter og til samtale med kollegaer

Verktøy

Kjennskap til verktøyene i verktøykassen vil også legge et godt grunnlag for arbeidet med å fange opp barn, ungdom og familier som strever.

Kultur og verdier

Barn og unge i Lister skal møte voksne som har tro på at “Barn og unge gjør så godt de kan med de forutsetningene de har, og at deres stemme er viktig inn i oppfølging og tiltak”.

Våre holdninger skal vises igjen i vår praksis.  I tillegg skal teori og ny forskning ligge til grunn for valg av metoder og tiltak.

Viser til menypunktene under BTI-Lister

Superbrukere “Folkehelse og livsmestring”

Det tilbys kurs for ledere og ansatte årlig.  Her kan du lese mer om hvem som er superbrukere i Lister.