Trygg oppvekst og god folkehelse

Trygg oppvekst og god folkehelse

Vi vil skape trygg oppvekst i Lister gjennom å gi barn og unge utviklingsstøtte, mestringsopplevelser og inkluderende fellesskapsarenaer. Når det er nødvendig danner vi «kraftfulle» lag rundt de barn som trenger gode lagspillere. Vi som jobber med barn og unge skal strekke oss langt i å legge til rette, slik at alle opplever trygghet i sin oppvekst. En trygg oppvekst er et vesentlig bidrag i arbeidet for livsmestring og god folkehelse. 

Vi jobber kontinuerlig for å utjevne sosial ulikhet, utenforskap, psykisk uhelse gjennom gode universelle og målrettede tiltak. De barn som har behov for noe «ekstra» skal møte trygge voksne som bruker kunnskapsbaserte virkemidler og tiltak som iverksettes i et tett samarbeid med dem.  

I Lister streber vi etter å gi alle barn og unge gode og trygge boforhold der barnehager, skoler og nærmiljøaktiviteter er en del av det. Det er et mål at alle barn og unge i Lister skal sikres økonomisk trygghet, stabilitet, gode voksenmodeller og god integrering, og opplevelse av mestring som er avgjørende for å utvikle en god psykisk og fysisk helse gjennom hele livet.