BTI Samhandlingsmodell

BTI Samhandingsmodell

BTI er en samhandlingsmodell for tidlig identifisering av vansker, iverksettelse og oppfølging av tiltak for barn, unge og deres familier. Tidlig involvering av barn, unge og deres familier er et grunnleggende og viktig prinsipp i BTI – modellen.

BTI siden inneholder nå en oversikt over tjenester som alle har et ansvar for barn, unge og deres foresatte. Man kan også finne oversikt over tiltak som de kommunale tjenestene tilbyr, for hvilken aldersgruppe og på hvilket forebyggingsnivå.

På BTI siden finner man kategorier for verktøy og ressurser. Verktøy er rutiner, maler, skjema og andre viktige dokumenter til bruk i arbeidshverdagen. Under ressurser finner man videoer, filmen, faglitteratur, osv.