BTI Samhandlingsmodell

Hvordan kan modellen brukes?

Dersom ansatte som møter barn får en uro/bekymring knyttet til barn/unge, familie eller en gruppe barn, skal man som hovedregel følge handlingsveilederen for BTI. Målsetningen er at ansatte ser og handler så tidlig som mulig, alltid med tanke på barns beste.  

Tidlig involvering er grunnleggende i BTI – modellen.  Unntaket fra dette er ved mistanke om vold og overgrep, da skal barnevernet kontaktes.  

Når en ansatt har kontakt med et barn/en familie, ser det som ønskelig /nødvendig å samarbeide med andre tjenester, skal det gjøres i samarbeid med dem det gjelder. Det innhentes også samtykke.  

BTI-modellen egner seg både som et hjelpemiddel for å ta strategiske beslutninger og for å systematisere og beskrive det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre, som en bekymrer seg for. 

Verktøyene i BTI skal bidra til å gi en standard og retning for vårt tverrfaglige samarbeid.