Kjernegrupper

Et individrettet samarbeid rettet mot ungdom i risikosonen.

Målet er å være raskt på banen med konkret og samkjørt oppfølging, stoppe negativ utvikling og fokusere på ressurser hos og rundt ungdommen. Utgangspunktet for kjernegruppen er samtykke fra eleven og foresatte, slik at deltakerne i gruppen kan drøfte bekymringen uavhengig av taushetsplikt.

Målgruppe:

Foreldre og elever på videregåendeskole, ungdomsskole og barneskole hvor det er bekymring for negativ utvikling. Det kan dreie seg om risiko for drop-out, skolevegring, atferd/oppførsel, mobbing, holdninger, bekymring for kriminalitet, omgangskrets, rusbruk eller lignende.

Ansvar for gjennomføring:

SLT koordinator (leder), representant fra politi, barnevern, skolehelsetjenesten og den enkelte skole. Andre ressurspersoner kalles inn ved behov