Tjenesteoversikt

A-E

ABUP

Avdeling for barn og unges psykiske helse.

Avlastning

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnevernet

Alle barn har rett på en trygg og god oppvekst. Omsorg for barn er i første rekke foreldrenes ansvar, og barn skal bo hjemme så sant det er mulig.

Blå kors – barnas stasjon

Hos oss kan du få hjelp i foreldrerollen, støtte til hele familien eller barna alene. For å delta i våre tilbud må familien være registrert hos oss.

BUA

BUA Farsund låner ut utstyr til sport og friluftsliv året rundt.

Det finnes hjelp

Tjenestene i Det finnes hjelp er for personer over 18 år med seksuell interesse for barn, som har en selvidentifisert risiko, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse.

Ergoterapeut

Ergoterapeuter bidrar til deltakelse og inkludering med sin kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Etteradopsjon

Er du adoptert eller har du adoptert et barn? 

F-J

Familiesenteret

Et lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid for barn, unge og deres familie.

Familievernkontoret

Det kan være utfordrende å få familielivet til å fungere enten som familie eller som par.

Foreldresupport

Foreldresupport er en gratis og anonym telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner med barn under 18 år, som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Fysioterapi

Barn og unge under 16 år som har ulike utfordringer med bevegelse og motorikk kan få hjelp.

HABU

Habilitering for barn og unge.

Helsestasjon for barn 0 – 5 år

Helsestasjonen tilbyr helseundersøkelser til barn 0-5 år, helseopplysning og veiledning til foreldre.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen for ungdom er et gratis tilbud for ungdom mellom 14-24 år.

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukt

Vi hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende.

Jordmor

Jordmor skal ta vare deg, barnet ditt og den nye familien på best mulig måte gjennom svangerskapet, og den første tiden etter dere kommer hjem etter fødselen.

K-O

Kulturkontoret

Enheten har som mål at alle barn og unge i Farsund skal få tilgang til kunst, kultur og fritidsaktiviteter av høy kvalitet.

Lister barnevern

Med barnet i fokus – rett hjelp til rett tid.

Lister logopedtjeneste

Logopeden jobber med barn og unge i alderen 0-16 år og gir hjelp med språk og talevansker.

NAV

NAV bidrar til sosial og økonomisk trygghet, og fremmer overgang til arbeid og aktivitet.

NOK Agder

Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep.

Oppvekstombudet i Agder

Oppvekstombudet skal bidra til at barn og unge i Agder skal få oppleve en trygg, inkluderende og meningsfull oppvekst i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og i sin fritid.

P-T

PPT- Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT er en rådgivende tjeneste som skal hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særlige behov.

Psykisk helseteam

Spre kunnskap om og fremme psykisk helse, forebygge og behandle psykiske utfordringer til de som bor eller oppholder seg i kommunen, krever vedtak.

Skole

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.”

Statens barnehus Kristiansand

Barnehuset er et tverrfaglig kompetansehus for barn, ungdom og utviklingshemmede voksne hvor det er mistanke om eller som har vært utsatt for vold, overgrep eller vært vitne til vold i familien. Vårt område er Aust-Agder og Vest-Agder.

Stine Sofie senteret

Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge.

Støttekontakt

Støttekontaktens viktigste oppgave skal være å hjelpe mennesker til en meningsfull fritid og sosialt samvær med andre.

Team Bjørkeskaret

Det er et døgnbemannet tilbud/boliger for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

U-Å

Vold og overgrepslinjen

En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.