Ressurser

Grunnleggende BTI-kompetanse

Her har vi samlet nettressurser som kan brukes i arbeidet med vårt årshjul i BTI. Årshjulet ligger i vår verktøykasse under “Egne verktøy og rutiner”

Alle ansatte skal: 

  • Kjenne de ulike nivåene i handlingsveilederen 
  • Kjenne til hvordan en går fram i BTI 
  • Kjenne til hvilke dokumenter og rutiner som ligger i verktøykassen 
  • Kompetanse i å fange opp, og samtale med barn, unge og foresatte som strever
  • Kjenne til lovverket knyttet til taushetsplikt, opplysningsplikt og samtykke
  • Kompetanse i Hjernes utvikling
  • Relasjonskompetanse
  • Kompetanse i lekens betydning i møte med barn og unge.

Ledere skal ha kompetanse i å lede møter, med utgangspunkt i verktøyet “Gode møter i Lister”.

Digitalt grunnkurs

Alle ansatte i skole, barnehage, helsestasjon og psykisk helseteam skal ha gjennomført Digitalt grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg. (Lederne har tilgang til kode i Teams). Det anbefales at kurset jevnlig repeteres.

Gjennom veiledning og trening i praksis skal grunnleggende BTI- kompetanse ses igjen i praksis.

Verktøy

Viktig kjennskap til verktøyene i verktøykassen vil også legge et godt grunnlag for arbeidet med å fange opp barn, ungdom og familier som strever.

Kultur og verdier

Barn og unge i Lister skal møte voksne som har tro på at “Barn og unge gjør så godt de kan med de forutsetningene de har, og at deres stemme er viktig inn i oppfølging og tiltak”

Våre holdninger skal ses igjen i vår praksis. I tillegg skal teori og ny forskning ligge til grunn for valg av metoder og tiltak.

Viser til menypunktene under BTI-Lister.

Superbrukere “Folkehelse og livsmestring”

Det tilbys kurs for ledere og ansatte hvert år.  Her kan du lese mer om hvem som er superbrukere i Lister.