Familieråd

I familieråd er det tanter, onkler, besteforeldre og andre voksne som barnet er knyttet til som engasjerer seg for å hjelpe barnet. Familieråd legger til rette for et konstruktivt samarbeid mellom barn, familie, privat nettverk og barnevern. Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets, situasjon. Et familieråd kan brukes i ulike type barnevernssaker og for barn i alle aldersgrupper

Familieråd er en metode / tiltak som er rettet mot å få bistand til å finne ressurser i barnet og familiens eget nettverk, som kan hjelpe når det er utfordringer. Barnet er en aktiv deltaker i Familieråd, og skal være med i hele prosessen.

Utfordringer hos foreldre kan være flere; mangler i den grunnleggende omsorgen, manglende hverdagsrutiner, stimulering, grensesetting og veiledning. Eller at familien kan ha behov for avlastning og annen form for støtte for å mestre hverdagen i kortere eller lengre perspektiv.

I et familierådsmøte deltar barnet, familien, privat nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er å komme frem til en plan som skal bedre familiens, og da særlig barnets situasjon. Barnevernet tar stilling til forslagene til familien og nettverket.

Familieråd kan komme i gang på veldig kort varsel dersom familien er i akutt behov for bistand.

 

Tiltaket tilbys av Bufetat via Lister barnevern

Kontaktinformasjon er 38 38 20 00

Lister barnevern – FARSUND KOMMUNE