Helsenettverk Lister

Helsenettverk Lister er et interkommunalt fagnettverk som skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og velferd. Hovedformålet er å legge til rette for økt samarbeid innen helse og omsorg mellom kommunene, og mellom kommuner og helseforetak.

Helsenettverk Lister skal:

  • Utvikle nettverket som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling.
  • Identifisere samarbeidsområder og bidra til å øke robustheten innen helse- og omsorgstjenestene i Listerkommunene.
  • Møte nye krav og forventninger fra ulike nasjonale føringer på en offensiv og strukturert måte.

‍Helsenettverk Lister har to fyrtårns-satsinger:

  • Velferdsteknologi og telemedisin
  • Psykisk helse og rus

 

Kontaktperson:

Andreas Grimsby, samhandlingskoordinator i Helsenettverk Lister
Telefon: 900 35 773

 

Ledende helsesykepleiermøte i Lister

Formål: Informasjonsdeling, erfaringsutveksling, drøftinger, kvalitetsutvikling

Møtehyppighet: 2 ganger i halvåret

Deltakere: Ledende helsesykepleiere i Lister

Hvem er ansvarlig for møtet: Rullerer mellom lederne

Regionale nettverksmøter

Formål: Erfaringsdeling, utviklingsarbeid, felles i Lister.

Møtehyppighet: Månedlig, halvårsplan

Deltakere: Kommunalsjefer og rådgivere innen helse, oppvekst, barnevern, PPT

Hvem er ansvarlig for møtet: Rullerer mellom kommunalsjefer