Kjernegruppe

Målet med kjernegruppe er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Det skal gå kort tid fra bekymring er meldt, til hjelp gis.

Målgruppen for kjernegruppene er ungdom mellom 12-21 år. Dette er ungdom som beskrives å være i risikosonen. Kjernegruppe er et lavterskeltilbud og et tverrfaglig oppfølgingsteam med faste medlemmer. Medlemmene representerer ulike instanser og etater som for eksempel: skole, barneverntjeneste, helsesykepleier, SLT-koordinator og politi. Hvem som utgjør den enkelte kjernegruppe varierer. Det er et mål at møtene alltid skal resultere i konkrete tiltak. Ansvaret for at tiltakene gjennomføres, fordeles mellom ungdommene, foresatte og medlemmene i kjernegruppa.

Overgangsmøte

Overgangsmøte fra barnehage til barneskole og barneskole til ungdomsskole. Individsaker blir gjennomgått sammen med foresatte og eventuelt andre aktuelle instanser som for eksempel PPT.

Ansvarsgruppe

Tverrfaglige samarbeidsmøter der flere instanser kan være involvert, blant annet Lister barnevern, helsestasjon, koordinerende enhet, skole, barnehage, PPT, ABUP, HABU, statped, barn/ungdom og foresatte. Ansvarsgruppe er for personer med behov for langvarig hjelp og koordinerte tiltak.

Ansvarsgruppen har som formål å sikre effekt og progresjon av iverksatte hjelpe- eller omsorgstiltak. Ansvarsgruppe fungerer dermed som samhandlingsformen for å koordinere, sikre helhetlig og sammenhengende oppfølging rundt et barn og dets familie.

Ressursteam

Skole eller barnehage kaller inn til ressursteam ved utfordringer på individnivå for å drøfte utfordringene tverrfaglig og vurdere tiltak. Utfordringer som kan drøftes er sammensatte vansker, skolefravær, adferdsvansker og lignende. Deltakere av ressursteam kan bestå av PPT, barnevern, helsestasjon, barnehage, skole og foresatte, alt etter behov.

Pedagogisk team

Pedagogisk team er tverrfaglige samarbeidsmøter hvor en drøfter ulike utfordringer. Dette kan være generelt eller i forhold til enkelt barn/ungdom dersom man har samtykke fra foresatte. Tilbudet gis ut fra behov på individnivå og generelt ved faste møtepunkter. De som deltar på møtene er blant annet barnehage, skole, PPT, foresatte og eventuelt helsestasjon.

Saken avsluttes

Du kan gå ut av handlingsveilederen