Verktøykasse

BTI|Kvinesdal

Risiko og beskyttelsesfaktorer

Les mer i boka “Barn i risiko – skadelig omsorgssituasjon, Kvello, 2015.

Individuelle

Risikofaktorer

 • Liten grad av selvkontroll
 • Lavt selvbilde og psykiske plager
 • Lite språk og lav grad av språkforståelse
 • Høy grad av aggresjon
 • Utagerende, sensasjonssøkende
 • Stille og innadvendt
 • Individuell sårbarhet
 • Utsatt for seksuelle og fysiske overgrep
 • Å være vitne til eller utsatt for vold (begge deler rammer hardt)
 • Positive holdninger til rusmidler, rusvillighet
 • Manglende kunnskaper om rus og risiko
 • Tidlig debut
 • Fremtidspessimisme

Beskyttelsesfaktorer

 • Medfødt robusthet og kapasitet
 • Sosial kompetanse
 • Godt selvbilde
 • Godt språk
 • Opplevelse av mening og sammenheng
 • Kreativitet
 • Hobbyer
 • Fremtidsoptimisme

Familie

Risikofaktorer

 • Manglende tilsyn
 • Manglende interesse for barnet
 • Tilknytningsproblem
 • Dårlig samspill i familien og mye konflikter mellom voksne og voksne og barn
 • Tillatende oppdragerstil, rusmiddelmisbruk
 • Seksuelle og fysiske overgrep, stor fattigdom
 • For barn er det en risikofaktor at foreldre har lav omsorgskompetanse, rusmisbruk og psykiske lidelser hos foreldre

Beskyttelsesfaktorer

 • God kommunikasjon
 • Autoritativ oppdragelse (kontroll og varme)
 • Struktur og regler
 • Høyere sosioøkonomisk status
 • God og stabil omsorgssituasjon

Venner

Risikofaktorer

 • Utestenging
 • Lav sosial status i gruppa og blant venner
 • Rusmisbruk og kriminalitet hos venner
 • Venners antisosiale normer

Beskyttelsesfaktorer

 • Inkludert
 • Tydelige normer
 • Tilknytning
 • Prososiale venner

Barnehage og skole

Risikofaktorer

 • Lav grad av trivsel
 • Blir utestengt, dårlig likt
 • Ingen venner eller dårlige venner
 • Ikke sett eller anerkjent
 • Dårlig relasjon til de voksne og eller barn
 • Ikke rom for å medvirke
 • Dårlig miljø/klima (stemning)
 • Mobbing
 • Lese – og skrivevansker
 • Skulk, mye fravær
 • Manglende interesse for skolen

Beskyttelsesfaktorer

 • Høy grad av trivsel
 • Venner, inkludert i gruppa
 • Bli sett og anerkjent
 • Får medvirke
 • Voksne som tar ansvar for relasjonen
 • Får utvikle sin kompetanse
 • Positive aktiviteter og opplevelser
 • God tilhørighet

Nærmiljø

Risikofaktorer

 • Få ressurser til forebyggende arbeid
 • Dårlig bomiljø
 • Fattigdom
 • Kriminalitet
 • Normer som aksepterer konsum
 • Tilgang på rusmidler

Beskyttelsesfaktorer

 • Minst en betydningsfull voksen
 • Prososiale venner
 • Felles verdier
 • Samfunnsstruktur som støtter mestringsstrategier
Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.