Fosterhjem

Målet med en fosterhjemsplassering er å sikre barnet en forsvarlig omsorgssituasjon for kortere eller lengre varighet. En fosterhjemsplassering kan enten være med frivillig med samtykk fra foreldre dersom barnet er under 15 år, og med samtykke fra begge dersom barnet er over 15 år. Alle fosterhjemsplasseringer skal regnes som midlertidige , og barneverntjenesten skal være proaktive i forhold til å kontinuerlig vurdere om tiltaket er til barnets beste, og om tilbakeføring vil være en bedre løsning for barnet.

Fosterhjem for barn i familie og nære nettverk

Barn og unge som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. At familiemedlemmer, slektninger, venner av familien, fotballtrenere eller andre i barnets nettverk blir fosterforeldre er ofte en god løsning.

At barnet får bli blant kjente, gjør overgangen til et fosterhjem lettere og oppleves tryggere for barnet. Kommunen skal derfor alltid først vurdere om noen i barnets familie eller nettverk kan være fosterhjem når et barn trenger et nytt sted å bo.

Fosterhjem som er rekruttert blant barnets familie eller nettverk, blir fosterhjem på linje med vanlige kommunale fosterhjem. De mottar samme form for godtgjøring og oppfølging.

Kravene for å bli fosterforelder for et barn du kjenner er i utgangspunktet de samme som ellers. Hvis det utvilsomt er det beste for barnet å få komme til noen de kjenner, vil barnevernstjenesten i kommunen vurdere og eventuelt fravike kravene noe fordi det helhetlig sett er bedre for barnet.

Noen ganger blir man kontaktet av barnevernstjenesten, med spørsmål om man vil bli fosterhjem for et barn i familie eller nettverk. Andre ganger melder potensielle fosterforeldre fra familie og nettverk seg selv, enten til foreldrene eller direkte til barnevernstjenesten. Noen ganger mobiliseres familie og nettverk til et såkalt familieråd. Dette er et møte kommunen kan arrangere i alle typer barnevernssaker, også når et barn trenger et nytt hjem. Til disse møtene inviteres personer fra familie og nettverk inviteres til å foreslå løsninger

Ordinære fosterhjem

De fleste fosterhjem er ordinære, kommunale fosterhjem. Fosterforeldrene inngår en avtale med kommunens barnevernstjeneste, og utfører det daglige omsorgsansvaret for barnet på vegne av barnevernstjenesten. Du mottar både godtgjøring og oppfølging fra kommunens barnevernstjeneste.

Før man blir vanlig fosterhjem, har man gjennomgått en vurdering om hvorvidt familien er egnet som fosterhjem. Man har også vært gjennom et opplæringsprogram som alle fosterforeldre må gjennom, kalt PRIDE.

Barna som kommer til fosterhjem er i alle aldre, men de er oftest i skolealder. Det er også et stort behov for fosterhjem for ungdom. Mange av barna er ofte tenåringer når de kommer til fosterhjemmet for første gang.

Barn som flytter inn i fosterhjem har ulik grad av belastninger og utfordringer som fosterforeldrene må hjelpe dem med å håndtere. Som fosterforelder får du derfor oppfølging, råd og veiledning av barnevernstjenesten i kommunen. Det finnes også egne kurs for de som har blitt fosterforeldre i regi av Bufetat – dette kalles PRIDE videreopplæring.

I noen tilfeller vil det være behov for ekstra tiltak for at fosterforeldrene skal greie å løse oppgaven på en god måte. Et slik tiltak kan være at man mottar særskilt veiledning. Det betyr at du får hjelp av fagfolk til å løse helt konkrete utfordringer det spesifikke barnet har. Et annet tiltak er at en fosterforelder kjøpes fri fra jobben sin helt eller delvis i en periode, for å ha nok tid til å følge opp barnet. Et annet vanlig tiltak kan være at barnet får et besøkshjem eller avlastningshjem, som kan avlaste fosterforeldrene i omsorgsoppgaven.

Barn som bor i fosterhjem skal opprettholde kontakten med egne foreldre og søsken. Det er en viktig oppgave for fosterforeldrene å legge til rette for det, og støtte barnet i dette.

Spesialiserte fosterhjem

Spesialiserte fosterhjem tar imot barn og unge med behov for oppfølging som ikke kan ivaretas innenfor rammen av et kommunalt fosterhjem med forsterkning.

Spesialiserte fosterhjem skal gi barn og unge med særlige behov god omsorg, endring- og utviklingsmuligheter. I mange tilfeller vil spesialiserte fosterhjem være et alternativ til opphold på institusjon for barn som av ulike årsaker heller bør bo i en familiesituasjon.

Kravene for å bli spesialisert fosterhjem er annerledes enn for å bli vanlige fosterhjem. Spesialiserte fosterhjem skal ha særlige forutsetninger for å gi omsorg til barn og unge med behov for tett oppfølging. Det er ønskelig at en av de voksne har relevant utdanningsbakgrunn, yrkesmessig erfaring eller tidligere erfaring som fosterhjem.

Spesialiserte fosterhjem må være godkjente som fosterhjem og ha gjennomført grunnopplæring for fosterhjem. Spesialiserte fosterhjem mottar i tillegg til grunnopplæring, spesialtilpasset opplæring for oppgaven før og underveis i en plassering. Spesialiserte fosterhjem følges opp tett, og mottar systematisk veiledning og opplæring fra egne konsulenter i Bufetat.

I et spesialisert fosterhjem blir en av de voksne engasjert av Bufetat som lønnet omsorgsperson på heltid.

Det er Lister barnevern som har ansvaret for fosterhjemsplasseringer. Ofte i et samarbeid med Bufetat dersom man ikke finner egnet fosterhjem i barnets slekt og nettverk.

Kontaktinformasjon er 38 38 20 00

Lister barnevern – FARSUND KOMMUNE