Verdigrunnlag

Folkehelse og livsmestring i Lister

«FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING I LISTER» er et kompetanseprogram som har fokus på verdigrunnlaget vi støtter oss på i møte med barn og unge.

Overordnet mål for prosjektet er å styrke og videreutvikle kompetanse hos ansatte om hvordan bidra til folkehelse og livsmestring for barn og unge og deres familier i LISTER.

Det handler om barnesyn, forståelse for hva barn og unge trenger, og hva som fremmer livsmestring og livskraft.

Ved å sette lys på og verdsette de ulike aktørenes spisskompetanse, kan vi sammen skape et solid felles faglig fundament for å sikre gode og velbegrunnede tiltak for barn og unge i LISTER. Det handler om forståelse og det handler om praktisk arbeid på de ulike enhetene.

Kunnskapsgrunnlaget bygger på nyere hjerneforskning, positiv psykologi, ACE-studien, ungdata, utviklingspsykologi, pedagogisk forståelse av utdanningens oppgave, fagfornyelsen, tilknytningsteori og kunnskap om følelsenes betydning – blant annet.

  • Noen kjerneelementer i prosjektet er:
    Refleksjon omkring verdier, barnesyn, rolleforståelse, og betydningen av gode møter mellom mennesker.
  • En grunnleggende innføring i hvordan folkehelse og livsmestring i skolen kan forståes og hvordan det kan møtes i tverrfaglig samarbeid.
  • Grunnleggende om barn og unges utvikling, sett i lys av nyere hjerneforskning og utviklingsforskning
    • Her kommer blant annet kunnskap om den tredelte hjernen, toleransevinduet og følelsenes betydning inn.
  • Betydningen av positivitet. PERMA er en modell som sier noe om hva mennesker trenger for å ha det bra og fungere godt. Positive følelser, engasjement, gode relasjoner, opplevelse av mening i det man gjør og det å klare å ferdigstille er sentralt elementer innenfor positiv psykologi.
  • Språk skaper sannhet. Derfor vil vi fokusere på hvordan vi snakker om barn og hvordan vi omtaler utfordringer vi møter. Det er avgjørende viktig at ulike etater har en felles forståelsesramme og et felles språk hvis de skal løse utfordringer sammen.