ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

Observasjoner, informasjon eller hendelser som leder til undring/bekymring omkring barn/unges utvikling. Sosialt/Samspill, fysisk/motorisk utvikling, helse, trivsel, foreldresamarbeid, livssituasjon, sosiale forhold. Skolen har også fokus på faglig utvikling

Hvem:

Alle

Hva:

Sette ord på bekymringen, undersøke via observasjon, samtaler, kartlegginger.

Drøft med kollega / leder.

Hvem:

Alle – drøft med avd.leder/teamleder

Grunn til bekymring?

Hva:

Del bekymringen med kollega/nærmeste leder, foresatte, barnet/ungdommen selv. Beskriv det som observeres. Evt. innhent tillatelse til å drøfte saken med andre aktuelle instanser. Ved usikkerhet kontakt hjelpetjeneste for råd og veiledning gjennom anonym drøfting. Dokumenter med referat arkiveres i mappa

 

 

Hvem:

Skole: Kontaktlærer, rektor.  Barnehage: Pedleder, Styrer.

Grunn til bekymring?

Hva:

Avklare om det skal settes i verk tjenesteinterne tiltak. Avklare om andre tjenester skal trekkes inn. Dersom ja overgang til nivå 1 – tjenesteinterne tiltak. Saken intern henvises til Pedagogisk team. Husk tiltaksskjema

 

Hvem:

Pedagogisk team, kontaktlærer / pedleder, ledelse

Grunn til bekymring?

Hva:

Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til  barneverntjenesten. 

 

Hvem:

Styrer / rektor

Grunn til bekymring?

Hva:

Definer problemet, hva handler det om, hvorfor oppfattes dette som et problem? Pedagogisk team innkaller foresatte eventuelt andre som har en rolle i saken til møte. Hva er viktig for barnet/foresatte? Drøfte og utforme tiltak. Lag mål for tiltaket, spesifiser hvem som har ansvar og når tiltak skal evalueres. Dokumenter i mappa

 

 

Hvem:

Pedagogisk team, rektor/styrer, foresatte, andre som har en rolle i saken

Grunn til bekymring?

Hva:

Utforme tiltak. Lag mål for tiltaket, spesifiser hvem som har ansvar og når tiltak skal evalueres. Dokumenter.

 

Hvem:

Pedagogisk team, rektor/styrer, foresatte, andre som har en rolle i saken

Grunn til bekymring?

Hva:

Iverksetting av  tiltak, kan inkludere bruk av hjelpetjenestene. Gjennomføres som beskrevet i tiltaksplanen

 

Hvem:

Ansvarlig for tiltak på skolen.

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere tiltak basert på tiltaksplanen. Skal tiltak fortsette/slutte, utvides internt eller skal saken eskaleres til nivå 2?

 

 

Hvem:

Ped.team i samarbeid med ped.leder/kontaktlærer, foresatte, andre

Grunn til bekymring?

Hva:

Pedagogisk team, foresatte, eventuelt andre involverte drøfter:

1) Avslutte interne tiltak

2) Fortsette interne tiltak

3) Henvise videre til nivå 2.

 

Hvem:

Spes.ped leder og ledelse.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Innhent samtykke fra foresatte og innkall Helseteam/ aktuelle hjelpetjeneste til møte. Evaluer allerede igangsatte tiltak og  utforme nye tiltak. Lag tiltaksplan, mål for tiltaket, hva skal gjøres, hvem er ansvarlig, når skal tiltakene evalueres.

Hvem:

Pedagogisk team/helseteam, BUTT, hjelpetjenester som har en rolle i saken

Grunn til bekymring?

Hvordan

Evaluer allerede igangsatte tiltak og utforme nye tiltak. Lag tiltaksplan, mål for tiltaket, hva skal gjøres, hvem er ansvarlig, når skal tiltakene evalueres.

 

Verktøy: Samtykkeskjema, tiltaksplan

Hvem:

Pedagogisk team/helseteam, hjelpetjenester som har en rolle i saken

Grunn til bekymring?

Hvordan

Iverksetting av tiltakene i tiltaksplanen, interne tiltak og tiltak i regi av hjelpetjenestene

 

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten eller ansvarlige i hjelpetjenester

Grunn til bekymring?

Hvordan

Evaluere iverksatte tiltak vurdere/begrunn behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

 

Hvem:

Pedagogisk team, helseteam, hjelpetjenester som har en rolle i saken

Grunn til bekymring?

Hvordan

Hva: Pedagogisk team/helseteam. Drøfter:

1) Avslutte,  fortsette eller utvide tiltak på nivå 2.

2) Eskalere saken til Nivå 3.

 

 

Hvem:

Beslutning fattes av Styrer/rektor/i samarbeid med foresatte

Grunn til bekymring?

Hva

Samarbeide med foresatte om å opprette ansvarsgruppe. Ikke involvere flere enn de som trengs for å koordinere tilbudene til barnet/ungdommen. Utpeke koordinator, som regel  skolen/barnehagen, den som er tettest på barnet/eleven. Legge en plan for arbeidet. Avtale møtehyppighet. Sørg for at samtykke er gyldig og dokumentert.

 

 

Hvem:

Rektor/styrer, leder pedagogisk team

Grunn til bekymring?

Hva

Evaluer allerede igangsatte tiltak og  utforme nye tiltak. Lag tiltaksplan, mål for tiltaket, hva skal gjøres, hvem er ansvarlig, når skal tiltakene evalueres.

 

Hvem:

Ansvarsgruppen

Grunn til bekymring?

Hva

Iverksetting av tiltakene i tiltaksplanen, interne tiltak og tiltak i regi av hjelpetjenestene

 

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten eller ansvarlige i hjelpetjenester

Grunn til bekymring?

Hva

Evaluere iverksatte tiltak vurdere/begrunn behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

 

Hvem:

Ansvarsgruppen, hjelpetjenester som har en rolle i saken

Grunn til bekymring?

Hva

Ansvarsgruppen drøfter:

1) avslutte,  fortsette eller utvide tiltak på nivå 2.

2) Skal det lages individuell plan

 

Hvem:

Beslutning fattes av styrer/rektor/i samarbeid med foresatte

Grunn til bekymring?