ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

Observasjoner, informasjon eller hendelser som leder til undring/bekymring omkring et barn eller en gruppes trivsel og utvikling:

 • voksenrolle og/eller gruppeledelse
 • samspill
 • lek- og læringsmiljø
 • livssituasjon og helse
 • fysisk/motorisk utvikling
 • språk
 • foreldresamarbeid
 • sosiale forhold
 • overganger

Hvem:

Alle

Hva:

Sette ord på undringen/bekymringen.

Drøft med barnehagelærer på avdelingen.

I samarbeid med barnehagelærer; undersøk videre via observasjon, samtaler og evt. kartlegginger.

Hvem:

Alle ansatte

Hva:

Barnehagelærer deler observasjoner og inntrykk fra samtale med andre.

Barnehagelærer deler undring/bekymring vedrørende enkeltbarn med andre ansatte på avdelingen, nærmeste leder, barnet og foresatte til barnet.

Undring/bekymring vedrørende en gruppe deles med de andre ansatte på avdelingen og nærmeste leder.

Andre instanser kan involveres anonymt eller etter innhenting av samtykke fra foresatte.

Hvem:

Barnehagelærer og styrer.

Hva:

I samarbeid med foresatte og pedagoger i barnehagen avklares behov for iverksettelse av tiltak for det enkelte barn i barnehagen.

Behov for tiltak på systemnivå (gruppe) avtales i samråd med ansatte på avdeling og nærmeste leder.

Hvem:

Barnehagelærer og styrer

Grunn til bekymring?

Hva:

Er det fortsatt grunn til bekymring løftes saken til nivå 1.

Dersom ikke avsluttes saken.

Hvem:

Barnehagelærer og styrer

Grunn til bekymring?

Hva:

Definer en problemstilling.

Hva handler det om? Hvorfor oppfattes dette som en utfordring?

Problemstilling vedrørende et barn utformes i samarbeid med foresatte og evt. andre som har en rolle i saken.

Problemstilling knyttet til systemsaker (gruppe) utformes i samarbeid med de ansatte på avdeling og nærmeste leder.

Barnas stemme skal alltid bli hørt.

Hvem:

Barnehagelærer, foresatte, andre som har en rolle i saken

Grunn til bekymring?

Hva:

På bakgrunn av de undersøkelser som er gjort, opprettes tiltaksplan på systemnivå (gruppe) og eller for det aktuelle barnet. Tiltakene konkretiseres, tidfestes og knyttes til fag og forskning. Det fastsettes hvem som har ansvar og når tiltak skal evalueres.

Hvem:

Barnehagelærer, foresatte, andre som har en rolle i saken

Hva:

Iverksetting av  tiltak, kan inkludere bruk av hjelpetjenester.

Gjennomføres som beskrevet i tiltaksplanen.

Hvem:

Ansvarlig for tiltak i barnehage

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere tiltak basert på tiltaksplanen.

 1. Skal tiltak videreføres eller avsluttes?
 2. Trenger vi nye tiltak?
 3. Skal saken avsluttes?
 4. Skal saken videre til pedagogisk team?

Hvem:

Barnehagelærer i samarbeid med foresatte og evt. andre hjelpeinstanser.

Hva:

Saken drøftes i pedagogisk team med utgangspunkt i allerede gjennomførte tiltak.

Det tas beslutning om saken skal jobbes videre innenfor nivå 1.eller om saken løftes til nivå 2 og jobbes med der parallelt med nivå 1.

Hvem:

Pedagogisk team.

Ansvar: Barnehagelærer i samråd med styrer

Hvordan

Innhent samtykke fra foresatte og innkall andre aktuelle hjelpeinstanser til møte.

Belys saken; barnets styrker og utfordringer. Vis til gjennomførte tiltak. Hvilken utvikling har dere sett?

Konkretiser bekymringen dere har i dag.

Gjør vurdering sammen med foresatte i forhold til eventuelt opprettelse av ansvarsgruppe og koordinator og individuell plan (lenke)

Ved behov og etter samtykke fra foresatte drøftes saken i BUTT.

Hvem:

Barnehagelærer/styrer i samråd med foresatte, pedagogisk team og hjelpetjenester som har en rolle i saken (eventuelt ansvarsgruppe)

Hvordan

Evaluere tiltak basert på tiltaksplanen.

 1. Skal tiltak videreføres eller avsluttes?
 2. Trenger vi nye tiltak?

Hvem:

Barnehagelærer i samarbeid med foresatte og hjelpetjenester som har en rolle i saken (eventuelt ansvarsgruppe).

Grunn til bekymring?

Hvordan

Iverksetting av tiltakene i tiltaksplanen, tiltak i barnehagen, i hjemme og tiltak i regi av hjelpetjenestene.

Hvem:

Ansvarlig for tiltak, jf. tiltaksplan

Grunn til bekymring?

Hvordan

Evaluer allerede iverksatte tiltak, vurdere/begrunne behov for ytterligere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i hjemmet, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvem:

Barnehagelærer/styrer i samråd med pedagogisk team, foresatte og evt. andre hjelpetjenester som har en rolle i saken (evt. ansvarsgruppe)

Ansvar for tiltakene, se tiltaksplan

Grunn til bekymring?

Hvordan

Styrer, barnehagelærer, andre involverte hjelpeinstanser og evt. pedagogisk team,  drøfter:

1) Avslutte saken

2) Fortsette og eller utvide interne tiltak på nivå 2

3) Løfte saken videre til nivå 3

Hvem:

Beslutning fattes av styrer i samarbeid med barnehagelærer, foresatte og aktuelle hjelpeinstanser (evt. ansvarsgruppe).

Grunn til bekymring?

Hva

Samarbeide med foresatte om å opprette koordinator og  ansvarsgruppe der det ikke er satt og etablert.

Ikke involver flere enn de som trengs for å koordinere tilbudene til barnet.

Legge en plan for arbeidet. Avtale møtehyppighet. Sørg for at samtykke er gyldig og dokumentert.

Hvem:

Styrer/barnehagelærer i og evt. ansvarsgruppe og koordinator

Grunn til bekymring?

Hva

Evaluer allerede igangsatte tiltak og utforme nye tiltak. Lag tiltaksplan, mål for tiltaket, hva skal gjøres, hvem er ansvarlig og når skal tiltakene evalueres.

Begrunn behov for ytterlige bistand enten i form av tiltak i barnehagen, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvem:

Ansvarsgruppen, hjelpeinstanser som har en rolle i saken.

Grunn til bekymring?

Hva

Iverksetting av tiltakene i tiltaksplanen, tiltak i barnehagen, i hjemmet og tiltak i regi av hjelpetjenestene.

Hvem:

Ansvarlig for tiltak, jf. tiltaksplan

Grunn til bekymring?

Hva

Evaluer tiltak basert på tiltaksplanen. Vurder behov for ytterligere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i hjemmet, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvem:

Ansvarsgruppen, koordinator, (hjelpetjenester som har en rolle i saken)

Grunn til bekymring?

Hva

Ansvarsgruppen drøfter:

1) avslutte,  fortsette eller utvide tiltak på nivå 3

2) Skal det lages individuell plan, der det allerede ikke er gjort?

Hvem:

Ansvarsgruppa

Grunn til bekymring?