ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

Observasjoner, informasjon eller hendelser som leder til undring/bekymring omkring barns utvikling:

 • samspill
 • fysisk/motorisk utvikling
 • språk
 • helse
 • trivsel
 • foreldresamarbeid
 • livssituasjon
 • sosiale forhold.

Hvem:

Alle

Hva:

Sette ord på undringen/bekymringen.

Drøft med barnehagelærer på avdelingen.

I samarbeid med barnehagelærer; undersøk videre via observasjon, samtaler og evt. kartlegginger

 

Hvem:

Alle ansatte

 

Hva:

Barnehagelærer deler observasjoner og inntrykk fra samtale med andre.

Ved behov deler barnehagelærer undring/bekymring videre med barnet, de andre ansatte på avdelingen, nærmeste leder og foresatte til barnet.

Andre instanser kan  involveres anonymt eller etter innhenting samtykke.

 

Hvem:

Barnehagelærer og styrer.

Hva:

I samarbeid med foresatte og pedagoger i barnehagen  avklares behov for iverksettelse av tiltak i barnehagen.

 

 

Hvem:

Barnehagelærer og styrer

Grunn til bekymring?

Hva:

Er det fortsatt grunn til bekymring løftes saken til nivå 1.

Dersom ikke avsluttes saken.

 

Hvem:

Barnehagelærer og styrer

 

Grunn til bekymring?

Hva:

Definer en problemstilling

Hva handler det om? Hvorfor oppfattes dette som en utfordring?

Samtale med barnet, foresatte og evt. andre som har en rolle i saken.

Hva er viktig for barnet og for foresatte?

 

 

Hvem:

Barnehagelærer, foresatte, andre som har en rolle i saken

Grunn til bekymring?

Hva:

Opprett tiltaksplan og dokumenter tiltakene som skal settes inn.

 

 

 

 

Hvem:

Barnehagelærer, foresatte, andre som har en rolle i saken

Grunn til bekymring?

Hva:

Iverksetting av  tiltak, kan inkludere bruk av hjelpetjenester.

Gjennomføres som beskrevet i tiltaksplanen.

 

Hvem:

Ansvarlig for tiltak i barnehage

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere tiltak basert på tiltaksplanen.

 1. Skal tiltak videreføres eller avsluttes?
 2. Trenger vi nye tiltak?
 3. Skal saken avsluttes?
 4. Skal saken videre til pedagogisk team?

 

 

Hvem:

Barnehagelærer i samarbeid med foresatte og evt. andre hjelpeinstanser.

 

Grunn til bekymring?

Hva:

Saken drøftes i pedagogisk team med utgangspunkt i allerede gjennomførte tiltak.

Det tas beslutning om saken skal jobbes videre innenfor nivå 1.eller om saken løftes til nivå 2 og jobbes med der parallelt med nivå 1.

 

Hvem:

Pedagogisk team.

Ansvar: Barnehagelærer i samråd med styrer

Hvordan

Innhent samtykke fra foresatte og innkall andre aktuelle hjelpeinstanser til møte.

Belys saken; barnets styrker og utfordringer. Vis til gjennomførte tiltak. Hvilken utvikling har dere sett?

Konkretiser bekymringen dere har i dag.

Gjør vurdering sammen med foresatte i forhold til eventuelt opprettelse av ansvarsgruppe og koordinator og individuell plan (lenke)

Ved behov og etter samtykke fra foresatte drøftes saken i BUTT.

Hvem:

Barnehagelærer/styrer i samråd med foresatte, pedagogisk team og hjelpetjenester som har en rolle i saken (eventuelt ansvarsgruppe)

 

 

Hvordan

Evaluere tiltak basert på tiltaksplanen.

 1. Skal tiltak videreføres eller avsluttes?
 2. Trenger vi nye tiltak?

 

 

 

 

Hvem:

Barnehagelærer i samarbeid med foresatte og hjelpetjenester som har en rolle i saken (eventuelt ansvarsgruppe).

Grunn til bekymring?

Hvordan

Iverksetting av tiltakene i tiltaksplanen, tiltak i barnehagen, i hjemme og tiltak i regi av hjelpetjenestene.

 

Hvem:

Ansvarlig for tiltak, jf. tiltaksplan

Grunn til bekymring?

Hvordan

Evaluer allerede iverksatte tiltak, vurdere/begrunne behov for ytterligere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i hjemmet, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

 

 

 

Hvem:

Barnehagelærer/styrer i samråd med pedagogisk team, foresatte og evt. andre hjelpetjenester som har en rolle i saken (evt. ansvarsgruppe)

Ansvar for tiltakene, se tiltaksplan

Grunn til bekymring?

Hvordan

Styrer, barnehagelærer, andre involverte hjelpeinstanser og evt. pedagogisk team,  drøfter:

1) Avslutte saken

2) Fortsette og eller utvide interne tiltak på nivå 2

3) Løfte saken videre til nivå 3

 

 

 

 

Hvem:

Beslutning fattes av styrer i samarbeid med barnehagelærer, foresatte og aktuelle hjelpeinstanser (evt. ansvarsgruppe).

Grunn til bekymring?

Hva

Samarbeide med foresatte om å opprette koordinator og  ansvarsgruppe der det ikke er satt og etablert.

Ikke involver flere enn de som trengs for å koordinere tilbudene til barnet.

 

Legge en plan for arbeidet. Avtale møtehyppighet. Sørg for at samtykke er gyldig og dokumentert.

 

 

Hvem:

Styrer, barnehagelærer i og evt. ansvarsgruppe og koordinator

Grunn til bekymring?

Hva

Evaluer allerede igangsatte tiltak og utforme nye tiltak. Lag tiltaksplan, mål for tiltaket, hva skal gjøres, hvem er ansvarlig og når skal tiltakene evalueres.

Begrunn behov for ytterlige bistand enten i form av tiltak i barnehagen, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

 

Hvem:

Ansvarsgruppen, hjelpeinstanser som har en rolle i saken.

Grunn til bekymring?

Hva

Iverksetting av tiltakene i tiltaksplanen, tiltak i barnehagen, i hjemmet og tiltak i regi av hjelpetjenestene.

 

 

 

Hvem:

Ansvarlig for tiltak, jf. tiltaksplan

Grunn til bekymring?

Hva

Evaluer tiltak basert på tiltaksplanen. Vurder behov for ytterligere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i hjemmet, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvem:

Ansvarsgruppen, koordinator, (hjelpetjenester som har en rolle i saken)

Grunn til bekymring?

Hva

Ansvarsgruppen drøfter:

1) avslutte,  fortsette eller utvide tiltak på nivå 3

2) Skal det lages individuell plan

 

Hvem:

Ansvarsgruppa

Grunn til bekymring?