ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barnet/foreldrenes helse, trivsel eller livssituasjon. Kan være medisinske forhold, psykisk eller fysisk utvikling, samspill, sosiale forhold, psykisk helse, foreldresamarbeid, psykososiale forhold, foreldre/barn –relasjon, rus osv. Bekymringen kan oppstå fra fra egne observasjoner, fra foreldre, eller andre samarbeidspartnere. Undring innebærer ingen antagelser eller konklusjon på spørsmålene.

Hvordan: Observasjoner som ansatte gjør i møtet med barn/foresatte . Skjema/sjekklister i fagprogram.

 

Hvem:

Alle

Hva:

Konkretiser – sett ord på bekymring. Faglige vurderinger som  underbygger eller avkrefte en bekymring. Diskuter med leder eller kollega hvis nødvendig. Dokumenter i journal.

Hvordan: Skriftliggjøring undring/observasjonene i barnets journal.

 

                                                                                                                                                          

Hvem:

Alle

Grunn til bekymring?

Hva:

Med «dele bekymringen» menes at den ansatte deler observasjoner, og inntrykk fra samtaler med andre. Andre kan være: foresatte, barnet/ungdommen, kolleger, barnehage/skole, og eventuelt hjelpinnstanser.

Hvordan: Gjennomføre samtale med foresatte/barnet for å klargjøre bekymring. Evt. del bekymring med kollega/veiledningsgruppa. Evt. telefon drøfting med barnehage/skole, PPT Barnevern. Husk samtykke ved drøfting med barnehage/skole/PPT/barnevern.  Ellers drøftes anonymt.

 

Hvem:

Alle

Grunn til bekymring?

Hva:

Beslutte om saken skal  gå videre på individ eller system nivå, eller avslutte.

Hvordan: Vurdere om saken skal følges opp med tiltak. Gå videre til nivå 1, 2 eller 3

Hvem:

Alle

Grunn til bekymring?

Følge vanlig helsestasjonsprogram/skolehelsetjeneste:  Oppfølgingsgruppe 0

Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til  barneverntjenesten, se egen handlingsveileder i kvalitetslosen.

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomgang av problemstilling, bekrefte eller avkrefte indikasjoner. Hva handler dette om, hva er viktig for barnet/ungdommen/foreldre? Trenge man spesifikk kartlegging?

 

 

Hvem:

Alle , evt. i samarbeid med kollega eller leder

Grunn til bekymring?

Hva:

Avklare med foresatte evt. med barnet om de enkelte tiltak. Avklar også med større barn angående når og hvordan foresatte skal involveres. Jfr. Lov verk.

Hvordan: Planlegg tiltak i samarbeid med foreldre

 

 

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

Iverksetting av tiltakene innen enheten.

Hvordan: Tiltak gjennomføres i tråd med tiltaksbeskrivelsen.

Obs! det avtales tidsfrist for innkalling til evalueringsmøte

 

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten.

Grunn til bekymring?

Hva:

Hva: Evaluere iverksatte tiltak på nivå 1. Videreføre eller utvide interne tiltak.

Hvordan:. Avklare tidsramme, om tiltaket har nødvendig effekt, evt. vurdere behov for bistand fra andre tjenester som:

Samarbeid med barnehage og skole, barnevern, henvisning til 2. linjetjeneste, psykisk helse, fastlege, PPT, NAV. Evt behov for tverrfaglig veiledning i BUTT.

Evaluering bør gjøres sammen med foreldre/ungdom.

Hvem:

Den ansvarlige for tjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

1) Avslutte

2) Fortsette individuelt- eller systemtiltak på nivå 1.

3) Fortsette til nivå 2/3. (henvise til ekstern instans. Eks. PPT, familiesenter,  Psykisk helseteam, ABUP, HABU, barnevern.

Hvordan: Beslutning tas i samarbeid med foresatte. Ved bekymring som gir grunnlag for henvisning til barnevern skal dette gjøres uavhengig om foreldre samtykker eller ikke.

 

 

Hvem:

Den ansvarlig for tiltaket internt i tjenesten er ansvarlig for henvisning i samarbeid med foreldre. Ved melding til barnevern skal fagleder ved helsestasjonen også signere.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Henvise til aktuell instans. Evt ta saken opp i tverrfaglig team for Barn og Unge (BUTT) for veiledning.

Hvordan:  Henvisning sendes  til rett instans i samarbeide og etter samtykke med foresatte

 

 

Hvem:

Helsesøster i samarbeid med foresatte

Grunn til bekymring?

Hvordan

Møte med foreldre og ansatte fra aktuell instans. Drøfte, evaluere og vurdere tiltak og utvikling

Hvordan: Samarbeidsmøter med foresatte og involverte instans.  Koordinator avklares for videre samarbeid. Gjennomgang av tidligere tiltak og planlegging av nye.

 

 

Hvem:

Foresatte, representant fra de ulike tjenestene

Grunn til bekymring?

Hvordan

Igangsetting av avtalt tiltak

 

Hvem:

Den/de som har fått ansvar for igangsetting av tiltak i ansvarsgrupp/tverrfaglig møtet

Grunn til bekymring?

Hvordan

Hva: Tiltakene vurderes ved nytt møte. Vurderer om de har ønsket effekt. Skal tiltaket  fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan: Bruk møtesal for planlegge og gjennomføre møtet. Tidligere avtalt koordinator er møteleder. Har saken stoppet opp vurder om saken skal tas opp i Tverrfaglig team for Barn og unge (BUTT)

Hvem:

Representant for tjenestene , barnet/ungdommen, foresatte

Grunn til bekymring?

Hvordan

Vurdere barnets utvikling og behov.

Hvordan: Fortsette i Nivå 2 eller gå til nivå 1 eller 3

Ved behov for langvarig sammensatte tjenester går man videre til nivå 3 og oppretter ansvarsgruppe

Grunn til bekymring?

Hva

Henvise til aktuell instans. Evt ta saken opp i tverrfaglig team for Barn og Unge (BUTT) for veiledning.

Hvordan:  Henvisning sendes  til rett instans i samarbeide og etter samtykke med foresatte

 

Hvem:

Helsesøster i samarbeid med foresatte

Grunn til bekymring?

Hva

Møte med foreldre og ansatte fra aktuell instans. Drøfte, evaluere og vurdere tiltak og utvikling

Hvordan: Samarbeidsmøter med foresatte og involverte instans.  Koordinator avklares for videre samarbeid. Gjennomgang av tidligere tiltak og planlegging av nye.

 

Hvem:

Foresatte, representant fra de ulike tjenestene

Grunn til bekymring?

Hva

Igangsetting av avtalt tiltak

 

 

Hvem:

Den/de som har fått ansvar for igangsetting av tiltak i ansvarsgrupp/tverrfaglig møtet

Grunn til bekymring?

Hva

Tiltakene vurderes ved nytt møte. Vurderer om de har ønsket effekt. Skal tiltaket  fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Tiltakene vurderes ved nytt møte. Vurderer om de har ønsket effekt. Skal tiltaket  fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan: Bruk møtesal for planlegge og gjennomføre møtet. Tidligere avtalt koordinator er møteleder. Har saken stoppet opp vurder om saken skal tas opp i Tverrfaglig team for Barn og unge (BUTT)

 

 

Hvem:

Representant for tjenestene, barnet/ungdommen, foresatte

Grunn til bekymring?

Hvordan

Vurdere barnets utvikling og behov.

Hvordan: Fortsette i Nivå 2 eller gå til nivå 1 eller 3

Ved behov for langvarig sammensatte tjenester går man videre til nivå 3 og oppretter ansvarsgruppe

Grunn til bekymring?