ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barnet/foreldrenes helse, trivsel eller livssituasjon. Kan være medisinske forhold, psykisk eller fysisk utvikling, samspill, sosiale forhold, psykisk helse, foreldresamarbeid, psykososiale forhold, foreldre/barn –relasjon, rus osv. Bekymringen kan oppstå fra egne observasjoner, fra foreldre, eller andre samarbeidspartnere. Undring innebærer ingen antagelser eller konklusjon på spørsmålene.

Hvordan: Observasjoner som ansatte gjør i møtet med barn/foresatte . Skjema/sjekklister i fagprogram.

 

Hvem:

Alle

Hva:

Konkretiser – sett ord på bekymring. Faglige vurderinger som  underbygger eller avkrefte en bekymring. Diskuter med leder eller kollega hvis nødvendig. Dokumenter i journal.

Hvordan: Skriftliggjøring undring/observasjonene i barnets journal.

 

                                                                                                                                                          

Hvem:

Alle

Hva:

Med «dele bekymringen» menes at den ansatte deler observasjoner, og inntrykk fra samtaler med andre. Andre kan være: foresatte, barnet/ungdommen, kolleger, barnehage/skole, og eventuelt hjelpinnstanser.

Hvordan: Gjennomføre samtale med foresatte/barnet for å klargjøre bekymring. Evt. del bekymring med kollega/veiledningsgruppa. Evt. telefon drøfting med barnehage/skole, PPT Barnevern. Husk samtykke ved drøfting med barnehage/skole/PPT/barnevern.  Ellers drøftes anonymt.

 

Hvem:

Alle

Hva:

Vurdere om saken skal avsluttes eller følges opp.

Hvordan: Den ansatte vurderer i samarbeid med foresatte og evt. barnet/ungdommen om det er behov for igangsetting av tiltak. Gå videre til nivå 1, 2 eller 3.

Hvem:

Alle

Grunn til bekymring?

Beslutning om saken skal avsluttes eller følges opp med tiltak i oppfølgingsgruppe i nivå 1, 2 el. 3

Hvordan:

Dersom saken skal avsluttes følger barnet vanlig helsestasjonsprogram videre: oppfølgingsgruppe 0 i Journalsystemet. Dersom saken løftes til nivå 1, 2, eller 3 endres oppfølgingsgruppe i Journalegenskaper.

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomgang av problemstilling i samarbeid med foresatte og evt. barnet/ungdommen.  Bekrefte eller avkreft indikasjoner. Hva handler dette om, hva er viktig for barnet/ungdommen/foresatte? Trenge man spesifikk kartlegging?

 

 

Hvem:

Alle , evt. i samarbeid med kollega eller leder

Grunn til bekymring?

Hva:

Planlegg tiltak i samarbeid med foresatte og evt. barnet/ungdommen. . Avklar med større barn når og hvordan foresatte skal involveres. Jfr. Lov verk.

Opprett tiltaksplan.

 

 

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

Iverksetting av interne tiltak.

Hvordan: Tiltak gjennomføres i tråd med tiltaksplan.

 

 

Hvem:

Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten.

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluer iverksatte tiltak i henhold til tiltaksplan.

Hvordan:

 • Evaluer tiltak sammen med foresatte, evt. barnet/ungdommen. Bruk evt. FIT i evalueringen
 • Skal tiltak fortsette eller avsluttes?
 • Trengs nye tiltak?
 • Vurder bistand fra andre tjenester. Eks. skole, barnehage, psykisk helse, familiesenteret, fastlege, PPT, NAV eller 2.linjetjeneste

 

 

Hvem:

Den ansvarlige for tjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

1) Avslutte

2) Fortsette individuelt- eller systemtiltak på nivå 1.

3) Fortsette til nivå 2/3. (henvise til ekstern instans. Eks. PPT, familiesenter,  Psykisk helseteam, ABUP, HABU, barnevern.

Hvordan: Beslutning tas i samarbeid med foresatte, evt. barnet/ungdommen.

Melding til barnevern gjøres i samarbeid med fagleder på helsestasjonen.

 

 

Hvem:

Den ansvarlig for tiltaket internt i tjenesten er ansvarlig for henvisning i samarbeid med foresatte. Ved melding til barnevern skal fagleder ved helsestasjonen også signere.

Grunn til bekymring?

Hva

Henvise til aktuell instans og innkall til tverrfaglig samarbeidsmøter.

Hvordan:

I samarbeid med foresatte/ungdommen:

 • henvis/bidra til henvisning med aktuell informasjon
 • Kall inn aktuelle hjelpeinstanser i samarbeidsmøte
 • Drøft behov for ansvarsgruppe og koordinator dersom dette ikke er etablert
 • Informer evt. om behov og rettigheter i forhold til individuell plan
 • Drøft evt. saken i BUTT (Barn og unges tverrfaglig team) for veiledning

Henvisning sendes  til rett instans i samarbeid og etter samtykke med foresatte, evt. barnet/ungdommen.

 

 

Hvem:

Ansvarlig for oppfølgingen av barnet/ungdommen i avdelingen, foresatte, ungdommen og aktuelle hjelpetjenester

Hva

Drøfte, evaluere og vurdere tiltak og utvikling.

Hvordan:

Samarbeidsmøter med  foresatte/barnet/ungdommen og ansatte fra aktuell instans

 • Evaluer tidligere tiltak i henhold til tiltaksplan
 • Skal tiltak videreføres eller avsluttes?
 • Planlegg nye tiltak.

 

 

Hvem:

Ansvarlig for barnet/ungdommen i avdelingen, foresatte/ungdommen. representant for aktuelle tjenester (eventuet ansvarsgruppe

 

 

Grunn til bekymring?

Hvordan

Iverksette avtalt tiltak i tiltaksplan i avdelingen, i hjemmet og hos aktuelle instanser i samråd med foresatte/barnet/ungdommen.

Hvem:

Ansvarlig for tiltaket i henhold til tiltaksplan.

Grunn til bekymring?

Hva

Evaluer tiltak i henhold til tiltaksplan.

Hvordan:

Tiltak vurderes i samarbeid med foresatte/barnet/ungdommen ut i fra tiltaksplan

 • Skal tiltak fortsette, justeres eller skal nye tiltak igangsettes
 • vurder behov for tiltak i andre tjenester
 • vurder om saken skal tas opp i BUTT

Hvem:

Ansvarlig for barnet/ungdommen, foresatte/barnet og aktuelle instanser.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Vurdere barnets utvikling og behov.

Fortsette i Nivå 2 eller gå til nivå 1 eller 3

 

Hvem:

Ansvarlig for barnet/ungdommen i avdelingen i samarbeid med foresatte/barnet/ungdommen og aktuelle instanser.

Grunn til bekymring?

Hva

Henvise eller bidra med informasjon slik at barnet/ungdommen henvises til rett instans. Opprett ansvarsgruppe for å sikre tverrfaglig samarbeid.

Hvordan:

I samarbeid med foresatte/barnet/ungdommen og allerede aktive hjelpeinstanser:

 • Avklare hvilke andre hjelpetilbud som er aktuelt å henvise til, bidra med informasjon for å styrke henvisning
 • Opprett ansvarsgruppe og koordinator dersom dette ikke allerede ikke er ettablert
 • Informer og støtt foresatte i søknad om IP
 • Legg plan for arbeidet, avtal møtehyppighet. Sørg for samtykke er gyldig og dokumentert

 

 

Hvem:

Ansvarlig for barnet/ungdommen i avdelingen, foresatte, aktuelle instanser. Evt. ansvarsgruppe.

Hva

Møte med foreldre og ansatte fra aktuell instans. Drøfte, evaluere og vurdere tiltak og utvikling

Hvordan: Samarbeidsmøter med foresatte og involverte instans.  Gjennomgang av tidligere tiltak og planlegging av nye.

 

Hvem:

Ansvarsgruppe, hjepeinstanser sm har en re i saken

Grunn til bekymring?

Hva

Igangsetting av avtalt tiltak

 

 

Hvem:

Den/de som har fått ansvar for igangsetting av tiltak i ansvarsgrupp/tverrfaglig møtet

Grunn til bekymring?

Hva

Tiltakene vurderes ved nytt møte. Vurderer om de har ønsket effekt. Skal tiltaket  fortsette, justeres eller om nye tiltak skal igangsettes.

Hvordan:

Bruk møtemal for planlegge og gjennomføre møtet.

 

 

Hvem:

Representant for tjenestene, barnet/ungdommen, foresatte

Grunn til bekymring?

Hvordan

Ansvarsgruppen drøfter:

1) avslutte,  fortsette eller utvide tiltak på nivå 3

2) Skal det lages individuell plan, dersom det ikke er gjort tidligere?

Hvem:

Ansvarsgruppa

Grunn til bekymring?