ANSVARLIG KOORDINATOR

Hva:

Observasjoner, informasjon eller hendelser som leder til undring/bekymring omkring et barn/ungdom eller en gruppes trivsel og utvikling:

 • voksenrolle og/eller klasseledelse
 • samspill
 • lek- og læringsmiljø
 • livssituasjon og helse
 • fysisk/motorisk utvikling
 • språk
 • foreldresamarbeid
 • sosiale forhold
 • overganger
 • livssituasjon
 • sosiale forhold.
 • faglig utvikling

Hvem:

Alle

Hva:

Sette ord på undringen/bekymringen.

Drøft med kontaktlærer.

I samarbeid med kontaktlærer undersøke via observasjon, samtaler, kartlegginger.

Hvem:

Alle ansatte

Hva:

Kontaktlærer deler observasjoner og inntrykk fra samtale med andre.

Kontaktlærer deler  undringen/bekymring vedrørende enkeltbarn/ungdom med barnet/ungdommens nærkontakter og ressurspersoner på skolen,  nærmeste leder, foresatte og/eller barnet/ungdommen selv.

Undring/bekymring vedrørende en gruppe deles med de andre på trinnet og nærmeste leder.

Andre aktuelle instanser kan involveres anonymt eller etter innhenting av samtykke.

Dokumenter med referat arkiveres i mappa

Hvem:

Kontaktlærer, rektor.

Hva:

I samarbeid med foresatte og barnets nærkontakter i skolen avklares behov for iverksettelse av tiltak.

Hvem:

Kontaktlærer / ledelse

Grunn til bekymring?

Hva:

Er det fortsatt grunn til bekymring – tas saken videre til nivå 1.

Om det ikke er behov for tiltak, avsluttes saken.

Hvem:

Kontaktlærer og rektor

Hva:

Definer en problemstilling.

Hva handler det om?  Hvorfor oppfattes dette som en utfordring?

Problemstilling vedrørende et barn/ungdom utformes i samarbeid med foresatte og evt. andre som har en rolle i saken.

Problemstilling knyttet til systemsaker (gruppe) utformes i samarbeid med de ansatte på avdeling og nærmeste leder.

Barna/ungdommens stemme skal alltid bli hørt.

 

Hvem:

Kontaktlærer, foresatte, andre som har en rolle i saken.

Grunn til bekymring?

Hva:

På bakgrunn av de undersøkelser som er gjort, opprettes tiltaksplan på systemnivå (gruppe) og/eller for det aktuelle barnet/ungdommen. Tiltakene konkretiseres, tidfestes og knyttes til fag og forskning. Det fastsettes hvem som har ansvar og når tiltakene skal evalueres.

 

Hvem:

Kontaktlærer, foresatte, andre som har en rolle i saken

Hva:

Iverksetting av  tiltak, kan inkludere bruk av hjelpetjenestene.

Gjennomføres som beskrevet i tiltaksplanen

Hvem:

Ansvarlig for tiltak på skolen.

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluere tiltak basert på tiltaksplanen.

 1. Skal tiltak videreføres eller avsluttes?
 2. Trenger vi nye tiltak?
 3. Skal saken avsluttes?
 4. Skal saken videre til pedagogisk team?

Hvem:

Kontaktlærer i samarbeid med foresatte og evt. andre hjelpeinstanser.

Grunn til bekymring?

Hva:

Saken drøftes i pedagogisk team med utgangspunkt i allerede gjennomførte tiltak.

Det tas beslutning om saken skal jobbes videre innenfor nivå 1.eller om saken løftes til nivå 2 og jobbes med der parallelt med nivå 1.

Hvem:

Pedagogisk team

Ansvar: kontaktlærer i samråd med rektor

Hvordan

Innhent samtykke fra foresatte og innkalle andre aktuelle hjelpeinstanser til møte.

Belys saken; barnets styrker og utfordringer. Vis til gjennomførte tiltak. Hvilken utvikling har dere sett?

Konkretiser bekymringen dere har i dag.

Gjøre vurdering sammen med foresatte ifht. opprettelse av ansvarsgruppe, koordinator og individuell plan (lenke).

Gjøre vurderinger i forhold til oppmelding til BUTT.

Hvem:

Pedagogisk team/utvidet pedagogisk team, samt kontaktlærer, foresatte og hjelpetjenester som har en rolle i saken – evt. ansvarsgruppe.

Hvordan

Evaluere tiltak basert på tiltaksplanen.

 1. Skal tiltak videreføres eller avsluttes?
 2. Trenger vi nye tiltak?

Hvem:

Pedagogisk team/utvidet pedagogisk team, samt kontaktlærer, foresatte og hjelpetjenester som har en rolle i saken – evt. ansvarsgruppe.

ANSVAR TILTAK: se tiltaksplan.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Iverksetting av tiltakene i tiltaksplanen; tiltak i skole, tiltak i hjemmet og tiltak i regi av hjelpetjenestene

Hvem:

Ansvarlig for tiltak jf. tiltaksplan.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Evaluere iverksatte tiltak, vurdere/begrunn behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i hjemmet, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvem:

Pedagogisk team/utvidet pedagogisk team, samt kontaktlærer, foresatte og hjelpetjenester som har en rolle i saken – evt. ansvarsgruppe.

Grunn til bekymring?

Hvordan:

Pedagogisk team/utvidet pedagogisk team, samt kontaktlærer, foresatte og hjelpetjenester som har en rolle i saken – evt. ansvarsgruppe drøfter videre arbeid:

1) Saken avsluttes

2. Fortsette  og/eller utvide tiltak på nivå 2.

3) Saken løftes til nivå 3.

Hvem:

Beslutning fattes av rektor i samarbeid med foresatte, kontaktlærer samt hjelpeinstansene.

Grunn til bekymring?

Hva

Samarbeide med foresatte om å opprette koordinator og ansvarsgruppe om ikke dette allerede er etablert. Ikke involvere flere enn de som trengs for å koordinere tilbudene til eleven.

Legge en plan for arbeidet. Avtale møtehyppighet. Sørg for at samtykke er gyldig og dokumentert.

Hvem:

Rektor/styrer, leder pedagogisk team, evt. ansvarsgruppe og koordinator

Grunn til bekymring?

Hva

Evaluer allerede igangsatte tiltak og  utforme nye tiltak. Lag tiltaksplan, mål for tiltaket, hva skal gjøres, hvem er ansvarlig, når skal tiltakene evalueres.

Begrunn behov for ytterlige bistand enten i form av tiltak i barnehagen, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester

Hvem:

Ansvarsgruppen, hjelpeinstanser som har en rolle i saken.

Grunn til bekymring?

Hva

Iverksetting av tiltakene i tiltaksplanen, interne tiltak og tiltak i regi av hjelpetjenestene

Hvem:

Ansvarlig for tiltak, jf. tiltaksplan

Grunn til bekymring?

Hva

Evaluer tiltak basert på tiltaksplanen. Vurder behov for ytterligere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i hjemme, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvem:

Ansvarsgruppen, koordinator (hjelpetjenester som har en rolle i saken)

Grunn til bekymring?

Hva

Ansvarsgruppen drøfter:

1) avslutte,  fortsette eller utvide tiltak på nivå 3

2) Skal det lages individuell plan, der det allerede ikke er gjort.

Hvem:

Ansvarsgruppe

Grunn til bekymring?