Ledende helsesykepleiermøte i Agder

Målgruppe: Leder for helsestasjon i Agder kommunene og Statsforvalteren 

Formål:  Nettverk

Møtehyppighet: 1 gang pr mnd

Deltakere: Helsestasjon, Statsforvalteren

Ansvarlig: Går på rundgang

Superbrukere – Folkehelse og livsmestring i Lister

Målgruppe: Superbrukere i Lister er ressurs for kursede, valgte ressurspersoner på enhetene og ledere ved enhetene. Nyansatte inviteres til kurs og påmeldes via sine ledere.

Formål: Videreføre “Listerløftet” og arrangere årlige dagskurs til nyansatte i Lister i temaer knyttet til Traumebasert tilnærming, Folkehelse og livsmestring (RVTS Sør).

Møtehyppighet: Et par ganger i semesteret

Gjentakende årlig Nyansattkurs: Onsdag, uke 43

Ansvarlig: Superbrukere i Lister, ved leder Marianne Aarhoug Thorsen

Helsenettverk Lister

Helsenettverk Lister er et interkommunalt fagnettverk som skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og velferd. Hovedformålet er å legge til rette for økt samarbeid innen helse og omsorg mellom kommunene, og mellom kommuner og helseforetak.

Helsenettverk Lister skal:

  • Utvikle nettverket som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling.
  • Identifisere samarbeidsområder og bidra til å øke robustheten innen helse- og omsorgstjenestene i Listerkommunene.
  • Møte nye krav og forventninger fra ulike nasjonale føringer på en offensiv og strukturert måte.

Helsenettverk Lister har to fyrtårnssatsinger:

  • Velferdsteknologi og telemedisin
  • Psykisk helse og rus

 

Kontaktperson:

Andreas Grimsby, samhandlingskoordinator i Helsenettverk Lister
Telefon: 900 35 773

Lister barnehage- og skolenettverk

Lister barnehage- og skolenettverk er et interkommunalt samarbeidsforum for erfaringsutveksling og skoleutvikling. Her møtes skole- og barnehageeiere fra Listerkommunene sammen med Lister PPT og Lister Pedagogiske Senter. Formålet med nettverket er å styrke den skole- og barnehagefaglige kompetansen i regionen gjennom et forpliktende interkommunalt samarbeid.

HABU – Habilitering for barn og unge, Kristiansand

HABU – Habilitering for barn og unge, Kristiansand

HABU gir tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne, eller der det foreligger en bekymringsfull utvikling som krever nærmere utredning.

 

Målet for deres tjenester: Barn og unge med funksjonsnedsettelser i størst mulig grad skal oppnå mestring, selvstendighet og deltakelse i samfunnet.

HABU tilbyr: Tverrfaglig utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging.

Samarbeid: HABU samarbeider med annen spesialisthelsetjeneste, fastleger, kommunale helse- og omsorgstjenester, barnehager, skoler, PPT og andre tjenester for barn og unge.

Kontaktinformasjon, behandling og arrangementer HABU