Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

HABU – Habilitering for barn og unge, Kristiansand

HABU – Habilitering for barn og unge, Kristiansand

HABU gir tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne, eller der det foreligger en bekymringsfull utvikling som krever nærmere utredning.

 

Målet for deres tjenester: Barn og unge med funksjonsnedsettelser i størst mulig grad skal oppnå mestring, selvstendighet og deltakelse i samfunnet.

HABU tilbyr: Tverrfaglig utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging.

Samarbeid: HABU samarbeider med annen spesialisthelsetjeneste, fastleger, kommunale helse- og omsorgstjenester, barnehager, skoler, PPT og andre tjenester for barn og unge.

Kontaktinformasjon, behandling og arrangementer HABU