Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Ansvarsgruppemøte/ BTI-møte – Habilitering

Målgruppe: Barn som har langvarig koordinerte behov etter lovverk HOL kap. 7

Formål:Individuell plan. Overføring av informasjon, samarbeidsarena 

Møtehyppighet: 1 – 4 ganger pr år/ etter behov og avtale 

Deltakere: de involverte i saken som kan være;

Foreldre, evt barnet/ ungdommen, privat avlastningstilbud, avlastningstilbud fra Team Barn, koordinator, Rosfjord aktivitetshus, evt. Avdelingsledere, PPT, Abup, barnevern, HABU eller andre fra spes.helsetjeneste 

Ansvar: Koordinator i Habilitering