Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Klassegjennomgang

Målgruppe: Alle elever på skolen

Formål: Få kjennskap til elever som trenger ekstra tiltak på et tidlig tidspunkt. 

Møtehyppighet: 2 gang pr. år

Deltakere: Læringslos, kontaktlærer i den aktuelle klassen, rektor 

Ansvarlig for møtet: Rektor