Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Ansvarsgruppemøte/ BTI-møte – Barnehage/ Helsestasjon

BARNEHAGE/ HELSESTASJON:

Målgruppe: Barn med sammensatte, langvarige behov og koordinerte tiltak

Formål: Samhandling. Gruppen skal sikre helhetlig, riktig tiltak til riktig tid med sammenhengende oppfølging rundt barnet og dets familie. Gruppen skal sikre effekt og progresjon av iverksatte hjelpe-og eller omsorgstilak. 

Møtehyppighet: 2 – 4 ganger pr år/ etter behov 

Deltakere: De som er nødvendige for et optimalt samarbeid, eksempelvis kan det være ansatte fra Lister Barnevern, helsestasjon, koordinerende enhet, skole, barnehage, PPT, Abup, HABU, statped, fastlege, barn og foresatte.

Medvirkning: Barn og foresatte skal høres og gis mulighet til å uttale seg om hvem/ hvilke samarbeidsarena som skal delta i ansvarsgruppen.

Ansvar: barnehage/ Helsestasjonen