Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Kjernegruppe

Målet med kjernegruppe er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Det skal gå kort tid fra bekymring er meldt, til hjelp gis.

Kjernegruppe er et lavterskeltilbud og et tverrfaglig oppfølgingsteam med faste medlemmer. Medlemmene representerer ulike instanser og etater som for eksempel: skole, barneverntjeneste, helsesykepleier og politi. Hvem som utgjør den enkelte kjernegruppe varierer. Det er et mål at møtene alltid skal resultere i konkrete tiltak. Ansvaret for at tiltakene gjennomføres, fordeles mellom ungdommene, foresatte og medlemmene i kjernegruppa.

Målgruppen: Ungdom mellom 12-19 år. Ungdommer på ungdoms- eller videregående skole  som beskrives å være i risikosnen, hvor det eksempelvis er en bekymring knyttet til skoleskulk, atferd/oppførsel, holdninger, miljø, grensesetting eller bekymring for rus eller kriminalitet 

Formål: Å jobbe individrettet sammen for å hjelpe ungdom i risikosonen med å snu en negativ utvikling.  

Møtehyppighet: En gang i måneden på den enkelte skole (US og VGS)

Deltakere: Ungdom, foresatte, skole, skolehelsetjeneste, barnevern, politi og eventuelt andre 

 Ansvarlig for møtet: Skole (sosiallærer eller lignende) 

 

Kontaktperson:

SLT-koordintor, Camilla Buch Vidringstad

Tlf: 94506067

Saken avsluttes

Du kan gå ut av handlingsveilederen